Valår 2014: Hur kan vi sluta bråka i trafiken? | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: Hur kan vi sluta bråka i trafiken?

  Foto: Luca Mara
7 sep 2014

Cyklister, bilister och gångtrafikanter – vi är många som ska samsas på våra gemensamma vägar, och ibland blir stämningen dålig, hotfull och farlig. Hur vill politikerna lösa den hätska stämningen i trafiken? Under några dagar framöver ställer vi cykelfrågor till riksdagspartierna.

Fråga 5
Hur ser ni på den hätska stämningen trafikantgrupper emellan, och vilka åtgärder kan ni tänka er för att det ska bli bättre?

Folkpartiet
Som första regering arbetar alliansregeringen med en cykelstrategi. I den nationella planen för 2014-2025 satsar regeringen drygt 4,8 miljarder kronor på åtgärder för ökad och säker cykling. Satsningar på cykelåtgärder i den nationella planen motsvarar anläggning av närmare 40 mil ny cykelväg längs det nationella vägnätet. Vi vill skapa förutsättningar för barn att kunna cykla till skolan, och att man vid planeringen av skolor ska anlägga cykelbanor och cykelparkeringar. Barn ska få cykla på gångbana om cykelbana saknas, och få undervisning om trafikregler i skolan. Vi vill uppmuntra kommuner att bedriva cykelutbildning för vuxna, inte minst dem som inte fått chansen att lära sig cykla i sin ungdom. Utbildningen bör riktas specifikt till kvinnor. Om många trafikanter är både kollektivtrafikanter, gående och cyklister, samt att trängseln motverkas med mer infrastruktur, så kommer förståelsen att öka.

Vänsterpartiet
Det bästa sättet att motverka situationen är att inte låta bilen vara normen i städerna. Ökat utrymme för gång-, cykel och kollektivtrafik skapar en bättre stadsmiljö ur både fysisk och mental synpunkt.


Miljöpartiet
Ett stort skäl till den hätska stämningen är bristen på god cykelinfrastruktur. I städer som Köpenhamn arbetar politiker och trafikplanerare aktivt med att bygga infrastruktur som eliminerar konflikt mellan olika transportslag. Här har Sverige mycket att lära. Förutom mer utrymme för cyklisterna och bättre planering måste en attitydförändring till, inte minst hos bilister som ofta tar sin egen roll och plats i gaturummet för given. Sänkt bashastighet för bilar skapar ett lugnare tempo och en trafik som är bättre anpassad till cyklisters och gångtrafikanters villkor. 


Socialdemokraterna
Detta är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Det krävs både insatser mot aggressivt beteende i trafiken och en säkrare trafikmiljö.   


Centerpartiet
Flera av de förslag cykelutredaren Kent Johansson presenterade syftade till att underlätta samexistens mellan olika transportslag, och vill se flera av dessa förslag genomförda. Dels handlar det om att öka informationen till samtliga trafikantgrupper och om att bygga fler bilfria cykelbanor och säkra gångvägar för gångtrafikanter.
Det är viktigt att samtliga grupper följer de trafikregler som finns eftersom bristen på följsamhet tenderar att orsaka irritation.


Moderaterna
Stämningen mellan cyklister, fotgängare och bilister är alltför ofta väldigt otrevlig. Det är viktigt att alla följer de regler som gäller, använder sunt förnuft och visar varandra respekt. Politiker varken kan eller ska styra hur folk uppför sig mot varandra i vardagliga situationer. Vad vi från politiskt håll kan göra är sådana satsningar som separerar trafikslagen, förbättrar cyklisternas säkerhet och gör cykelbanorna fler och bättre.


Kristdemokraterna
Sära på trafikslagen. Det är klart att en gångtrafikant blir rädd då en cyklist kommer i 25 kilometer i timmen – alldeles ljudlöst. Respekt och hänsyn till andra trafikanter är en förutsättning för att trafiken ska flyta tryggt och säkert. I trafikskolan bör detta betonas, men det gäller i hög grad även cyklister där vissa har en tendens att ignorera såväl trafikljus som fotgängare.

Fråga 1: Hur ser ni på cykelns framtid? 
Fråga 2: Hur ska cyklisterna bli fler?
Fråga 3: Skattelättnader och subventioner
Fråga 4: Cykel för friskvårdsbidraget 

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet nittiotvå med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!