Valår 2014: Hur ska cyklisterna bli fler? | Bicycling.se
Cykelkultur

Valår 2014: Hur ska cyklisterna bli fler?

  Foto: Luca Mara
4 sep 2014

Tryggare, mer praktiskt och bättre infrastruktur – det är några av svaren som kommer fram i vår enkät. Under några dagar framöver ställer vi våra cykelfrågor till riksdagspartierna.

Fråga 2
Hur vill ni göra för att cyklisterna ska bli fler?

Folkpartiet
Vi vill införa en nationell cykelpolitik, fatta beslut om cykelhandslag på regional nivå, göra det lättare att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken och göra det säkrare att cykla. Vi vill dessutom stimulera barn att börja cykla, samt verka för att vuxna erbjuds cykelutbildning.


Vänsterpartiet
För att fler ska använda cykel som färdmedel krävs att cykelvägar och kollektivtrafikplatser känns trygga och säkra. Om dessutom barns och ungdomars cyklande stärks, kan vi få fler cyklister i framtiden.
Idag sker cirka tio procent av kortväga resor med cykel, och cykelvägsinvesteringar har stor samhällsekonomisk nytta. Trots det får cykeltrafiken bara några få procent av de anslag stat och kommun varje år lägger på drift, underhåll och utbyggnad av vägnätet. Fler skulle välja att cykla om samhället satsade på ökad framkomlighet för cyklister, därför vill vi öka statens anslag för cykelinvesteringar. Vi vill inrätta en kommunal cykelpott för att öka det statliga stödet för cykelinfrastruktur i kommunerna med 1,1 miljarder den kommande treårsperioden.
Vi vill även bygga ut cykelparkeringar vid järnvägsstationer samt möjliggöra medtagande av cykel vid resor med tåg och buss.Miljöpartiet
Framförallt handlar det om att avsätta mer pengar till säkra och attraktiva cykelvägar. Vi vill se en omprioritering inom Trafikverkets budget till förmån för cykelåtgärder och öronmärker nio miljarder kronor i vår transportplan 2014–2025 för cykelinfrastruktur. Vi vill även se enklare trafikregler för cyklister, öka säkerheten genom att införa sänkt bashastighet för biltrafiken i tätorter, och göra det möjligt att ta med cykeln på tåget eller bussen. 


Socialdemokraterna
Genom att förutsättningarna för att anlägga och underhålla cykelvägar blir bättre. Det måste också vara enklare att parkera sin cykel vid stora resecentrum och arbetsplatser.    


Centerpartiet
I grunden vill vi först och främst se att flertalet av de förslag som regeringens särskilde cykelutredare Kent Johansson föreslog genomförs.
För att cyklisterna ska bli fler måste det vara tryggt och praktiskt att cykla. Idag är det till exempel många med cykelavstånd till jobb eller skola som väljer bort cykeln för att det känns otryggt, eller för att cyklandet inte går att kombinera med allmänna transportmedel. Vi vill arbeta för att det byggs fler bilfria cykelvägar, och att de cykelbanor som finns underhålls, men man måste också se till att det är enkelt att ta med sig cykeln på bussen. Genom att bygga fler cykelparkeringar vid resestationer, arbeten och bostäder gör vi det också lättare att välja att cykla.


Moderaterna
Framförallt måste infrastrukturen för cyklister förbättras. Därför har vi i den nationella planen avsatt medel för att bygga cirka 40 mil cykelväg. I detta ingår Kattegattsleden, Täbystråket och åtskilliga satsningar i länsplanerna som finansieras med statliga medel. Därtill gör många kommuner stora satsningar. Särskilt Stockholms stads cykelmiljard bör nämnas. Genom att göra cykelbanorna fler, säkrare, bredare och separerade från annan trafik, ökar viljan att cykla.


Kristdemokraterna
Skapa ett cykelvänligare samhälle. Cykeln ska ses som ett separat trafikslag och inte buntas ihop som ”gång och cykel”.  Vidare behövs kommunala cykelplaner med bra cykelstråk, låsbara cykelställ och möjligheten att kunna ta cykeln med på allmänna färdmedel. 

Fråga 1: Hur ser ni på cykelns framtid? 

Alla riksdagspartier har fått cykelfrågorna från Bicycling, men Sverigedemokraterna väljer att avstå från att svara på enkäten.

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet femtiosex med siffror i fältet härFölj oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!