Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > barncykel
 6. > Belysning
 7. > Bicycling
 8. > Bilhinder
 9. > Botkyrka
 10. > Broar
 11. > cargobike
 12. > Cykelbloggare
 13. > Cykelbox
 14. > Cykelfrämjandet
 15. > Cykelglädje
 16. > Cykelhjälmslag
 17. > Cykelinfrastruktur
 18. > Cykelparkering
 19. > Cykelpendling
 20. > cykelplanering
 21. > Cykelpolitik
 22. > Cykelresa
 23. > Cykelstad
 24. > Cykeltunnel
 25. > Cykelöverfart
 26. > Cykla höger vid rött
 27. > Cykla med barn
 28. > Cykla till jobbet
 29. > Cykla till skolan
 30. > Cyklande barn
 31. > Danmark
 32. > Davos
 33. > Debatt
 34. > Design
 35. > Desire lines
 36. > Drift & underhåll
 37. > Däck
 38. > Elcykel
 39. > Felanmälningssystem
 40. > Framkomlighet
 41. > Gatubantning
 42. > Groningen
 43. > Grus
 44. > Gå på cykelbanan
 45. > Gång- och cykelbana
 46. > Gästbloggare
 47. > Hinder på cykelbanan
 48. > Hinderbana
 49. > Hjälm
 50. > Hjälmlag
 51. > Holland
 52. > Humor
 53. > hållbart samhälle
 54. > Kläder
 55. > kollektivtrafik
 56. > Konfliktdesign
 57. > Konst
 58. > Köpenhamn
 59. > Lastcykel
 60. > Lådcyklar
 61. > Lånecyklar
 62. > Lövhalka
 63. > Media
 64. > Miljö
 65. > Motormännen
 66. > Nacka
 67. > Nationell cykelstrategi
 68. > Nederländerna
 69. > New York
 70. > Nollvisionen
 71. > Norra Djurgårdsstaden
 72. > Nya Slussen
 73. > Omklädningsrum
 74. > Packning
 75. > Polisen
 76. > Politik
 77. > Popup-cykelbana
 78. > Regional cykelplan
 79. > Regionala cykelstråk
 80. > Rullstolscykel
 81. > Ryggsäck
 82. > Rödljuscykling
 83. > Samhälls- och trafikplanering
 84. > Samhällsekonomin
 85. > Shimano
 86. > Självkörande fordon
 87. > Skärmar
 88. > Snabbcykelväg
 89. > Sollentuna
 90. > Solna
 91. > Sopsaltning
 92. > Sportcyklist
 93. > Stadsgata
 94. > Stella Fare
 95. > Stockholm
 96. > Stockholms Handelskammare
 97. > Stolpar i cykelbanan
 98. > Svensk Cykling
 99. > Svängfest
 100. > Torkrum
 101. > Trafiklagstiftning
 102. > Trafikmaktordning
 103. > Trafikplanering
 104. > Trafikrapportör
 105. > Trafikregler
 106. > Trafiksignaler
 107. > Trafiksäkerhet
 108. > Trafikverket
 109. > Täby
 110. > Tävling
 111. > USA
 112. > Vintercykling
 113. > Vinterpendling
 114. > Vinterväghållning
 115. > VTI
 116. > Vägarbeten
 117. > Väjningsplikt
 118. > Västerbron
 119. > Växtlighet
 120. > Åland
 121. > Önskelista
 122. > Örbyleden

Trafikverket: Vi behöver din hjälp

27 nov 2018

Det pågår utbyggnad av de så kallade regionala cykelvägarna i Stockholms län. En av aktörerna som ansvarar för denna utbyggnad är Trafikverket. Som underlag för cykelvägarna finns den regionala cykelplanen. I planen redovisas var stråken går och hur de ska utformas. En av de större utbyggnaderna som planeras är den regional cykelvägen som ska ske i samband med bygget av Tvärförbindelse Södertörn - från Vårby i väster till Jordbro i öster, en sträcka på cirka 20 kilometer. Så här säger man i förordet till den regionala cykelplanen om det framtida cyklandet i regionen:

”Vår vision lyder: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen!”

I kapitel 5 Utformning av regionala stråk kan vi läsa:

”För att uppfylla sitt syfte som smidigt, smart och säkert regionalt arbetspendlingsnät behöver de regionala cykelstråken ha en likartad utformning. Cyklisten bör mötas av goda trafiklösningar oavsett var i länet de befinner sig, lösningar som är gena och framkomliga vilket är särskilt viktigt eftersom undersökningar visar att cyklister värderar förkortade restider mycket högt. De regionala stråken ska utgöra ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ, där cykeln på allvar kan konkurrera med andra trafikslag i fråga om framkomlighet, trafiksäkerhet och transport kvalitet. Dessa riktlinjer kan förhoppningsvis bidra till att öka denna attraktionskraft.”

Vidare står det i kapitel 5:

”Dimensionerande trafiksituation. Utgångspunkten är att ha en enhetlig utformnings princip för hela det regionala cykelvägnätet, baserad på en dimensionerande trafik situation. Detta innebär att utformningen anpassas efter funktionen, d.v.s. att man bl.a. ska kunna hålla en viss hastighet, köra om på ett säkert sätt och ha god framkomlighet i passager och i korsningar på de regionala stråken. Utformningsprincipen anger en lägsta nivå för de regionala cykelstråken, oavsett hur stora cykel flödena är.”

När det gäller linjeföring och kurvor kan vi läsa:

”Horisontal linjeföring. För att framkomlighet och trafiksäkerhet inte ska påverkas av cykelbanans linjeföring är det viktigt att tvära kurvor undviks så långt som möjligt.” Detta illustreras på det här sättet i planen:

Tvärförbindelse Södertörn är nu ute på samråd så nu kan vi göra en ”cykelresa” på stråket Trafikverket planerar att bygga. Vi kan granska hur orden och utformningsprinciperna i den regionala cykelplanens omsätts i ritningar och illustrationer. Så följ med på cykelresan i framtidens regionala cykelstråk!

Vi börjar med en läsning av sammanfattningen i PM Gång och cykelväg:

”Utredningsområdet för gång- och cykelvägen inom Tvärförbindelse Södertörn rör sig i ett varierat landskap mellan Masmo i väster, via Huddinge/Flemingsberg till Haninge i öster. Området präglas av både stadsmiljö och rika kultur- och naturmiljöer med både riksintressen och naturreservat. Gång- och cykelvägen kommer därför att ha olika utformning på olika sträckor.”

En gång till:

”Gång- och cykelvägen kommer därför att ha olika utformning på olika sträckor”

Men… den regionala cykelplanen sa ju att det skulle vara en likartad utformning! Det här börjar inte så bra känner jag.

Låt oss studera ett antal sträckor och platser mer i detalj så får vi se hur det är tänkt att bli. Kanske blir det inte så illa som sammanfattningen ger sken av.

Vi börjar i längst ut i väster, i Vårby. Där måste gång- och cykelbron utmed E4/E20 byta sida då antalet körfält på E4/E20 ska öka. Gång- och cykelbron kommer i stället placeras på södra sidan. Och det får naturligtvis konsekvenser, vitprickat på bilden är gång- och cykelvägen/bron:

När gång- och cykelbron gick på norra sidan av E4/E20 var den och anslutningen tämligen gen och rak. Så inte längre. När vi studerar lösningen mer i detalj är det nu tänkt att bli så här:

Gult är gång- och cykelvägen. Först bro över vattnet och över vägen, sen serpentinsväng 180 grader tillbaka. 90 grader vänster två gånger, sen 90 grader höger över vägen sen 90 grader vänster eller höger. I befintlig lösning kom man via gång- och cykelbron på norra sidan rakt ner på Fågelviksvägen och anslöt cykelbanan där. Så här får vi nog konstatera att precis allt blev bara sämre. Och det är svårt att se att några av den regionala cykelplanens utformningsprinciper har fått genomslag.

Vi fortsätter till andra sidan av denna gång- och cykelbro och ser hur det planeras bli där:

Gult är gång- och cykelvägen. Här är det lite svårt att ha någon egentlig uppfattning. Vi ser tydligt att ett gult streck inte möter det andra gula strecket. Så hur en regional cykelväg möter en annan är höljt i dunkel - ingen vet. Några sådana tveksamheter vad gäller hur Tvärförbindelsens vägsystem möter E4/E20 finns inte, det är tydligt redovisat. Men i samrådshandlingen, den som är till för att man ska kunna se hur det ska bli och tycka till – där får vi istället gissa när det gäller gång- och cykeltrafiken. När vi ändå är i samma område kan vi passa på att titta på en annan liten detalj:

Gult är väg, vitt är gång- och cykelväg. Här kan vi se hur gång- och cykelvägen gör en kraftig omväg ner mot Fittjaviken och Vårby. Det skulle kunna gå att göra en förbindelse som det röda strecket visar, så som Trafikverket valt att göra med vägen. Men inte med cykel, då ska man först ännu längre ner och längre bort. För att sedan cykla tillbaka och uppför. Vad var det nu den regionala cykelplanen sa? Något om gent och konkurrenskraftigt alternativ…

Vi åker vidare en bit österut, mot Trafikplats Flottsbro, för att se vad som planeras där:

Först 90 grader höger, sen in i tunneln och under vägen. Direkt efter tunneln 90 grader vänster. Sen bär det uppför och 180 grader i serpentinsväng som följs av en 90 graders högersväng ut över ekodukten – nu över samma väg som vi nyss cyklade under och sedan över Tvärförbindelsen för att avsluta med 90 grader höger och nerför. I detalj ser det ut så här:

Gult är gång- och cykelvägen. Vi ser än en gång att ett avsnitt av cykelvägen saknas i samrådsredogörelsen och vi får gissa hur det blir. Ingen gissning när det gäller vägen. Cykelvägens dragning är ett under av ingenjörskonst. Eller, vi kan också uttrycka det som att det fanns krav på en ekodukt och då såg någon en billig lösning: då kan man ju lika gärna ta över cykeltrafiken där. Konsekvenserna för cykeltrafiken genom denna utformning är uppenbarligen helt oväsentliga. En alternativ dragning av cykelvägen skulle ju kunna vara att dra cykelvägen som det röda strecket – kanske är det mer i linje med vad den regionala cykelplanen menar med: ”De regionala stråken ska utgöra ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ, där cykeln på allvar kan konkurrera med andra trafikslag i fråga om framkomlighet, trafiksäkerhet och transport kvalitet.” Och vidare: ”För att framkomlighet och trafiksäkerhet inte ska påverkas av cykelbanans linjeföring är det viktigt att tvära kurvor undviks så långt som möjligt.” Jag får en känsla att denna utformning inte riktigt uppfyller detta.

Lite längre öster ut, vid Glömsta och Flemingsberg ser det ut så här. Återigen ett sidbyte, denna gång uppför och sedan över vägen och sedan lite kringel i krokar hit och dit:

När vi sedan kommer till Flemingsberg så försvinner gång- och cykelvägen från illustrationerna och planerna. Då får vi studera en översiktsbild istället:

Helt plötsligt försvinner cykelvägen norrut och gör en omväg på några kilometer. Vad det beror på kan vi ju undra över. Vill inte Trafikverket driva och pröva frågan om en cykelväg genom Flemingsbergsskogens naturreservat? Trots att cykelvägen i den regionala cykelplanen även beskrivs fylla en funktion för rekreation, turism och friluftsliv – men inte här uppenbarligen. Vägen råkade ju ut för precis samma utmaning – då agerade Trafikverket kraftfullt. Man la vägen i tunnel, till en fördyring av några miljarder. Så om det eventuellt fanns någon uns av genhet, attraktivitet och konkurrenskraft kvar i den regionala cykelvägen så är allt detta definitivt borta vid det här laget. Tänk vilken vacker, attraktiv och behaglig cykelväg det kunde bli - en cykelväg som följer dalgångarna, som innebär små skärningar och bankfyllnader. Några sträckor går i skog men det mesta kan dras på omvandlade skogsvägar, stigar och åkrar. Allt detta är fullt möjligt att skapa - om man vill. Och på så vis skulle man ju på ett helt annat sätt gör naturreservatet tillgängligt för många människor. Men så tänker jag, så tänker uppenbarligen inte andra. Så det blir i stället till att cykla en rejäl omväg. Och väljer du att köra bil så är det bara att stå på - rakt fram. Det är så vi arbetar för ökat cyklande och ett hållbart transportsystem.

När vi till slut har tagit igenom oss denna påtagliga omväg så närmar vi oss till slut Trafikplats Gladö. Kanske är det nu slut på – hur ska jag säga – tokiga cykellösningar. Nu kommer vi få uppleva vad en regional cykelväg verkligen kan innebära, eller…

Jag har rödmarkerat den regionala cykelvägen. Det börjar med en liten svängfest i samband med att du ska korsa vägen. Sedan är det 90 grader vänster, tätt följt av en ny 90 graders sväng till vänster. Sedan nerför och ännu en 90 graders vänstersväng. I nära anslutning till tunnelmynningen med dålig sikt. Sen in i tunneln och under vägen för att direkt efter tunneln möta en ny 90 graders kurva till vänster och sedan cykla uppför. Jag påminner om utformningsprinciperna för regionala cykelvägar som jag redovisade i början av inlägget. Jag ser visa avvikelser från dem…

Lite längre österut, vid Ebbadalsvägen, finner vi denna utformning av cykelvägen:

En svängfest med fyra stycken 90 graders svängar för att ta sig över en liten lokal väg. Där den regionala cykelplanen tydligt anger att den regionala cykeltrafiken ska prioriteras. Så kanske vore det lämpligare att följa Tvärförbindelsens väg och precis som man gjort med vägen bygga en cykelbro (rött streck).

Vi fortsätter vår cykelresa österut och kommer till Trafikplats Lissma:

Här är det meningen att cykelvägen ska ta en lång omväg norr om trafikplatsen. Självklart hade det gått att göra en mer gen dragning av cykelvägen. Kanske mer i linje med den regionala cykelplanen och dess riktlinjer. Det hade gått att dra cykelvägen som de röda strecken – det kostar dock lite mer. Att det får kosta lite mer verkar enbart vara reserverat för vägen, inte cykelvägen. Ännu värre blir förbindelsen för de som cyklar (och går) i nord/sydlig riktning:

En häpnadsväckande utformning för cykeltrafiken: först söderut, sen 180 grader norrut, sen tillbaka söderut. Detta är alltså vad Trafikverket förmår åstadkomma år 2018 vad gäller gång- och cykelinfrastruktur.

Vi börjar närma oss slutet på denna cykelresa, vi har kommit till Jordbro i Haninge. Och resan slutar som den började - med ett sidbyte, vi ska över på andra sidan Tvärförbindelsen. Så på nytt ett antal 90 graders svängar kryddat med lite cykling i blandtrafik.

Det här var ett litet urval som jag gjort. För den som vill och är intresserad finns det mer att grotta ner sig i och ha synpunkter på. Ni finner allt material om Tvärförbindelsen här.

På sidan 3 i samrådsrapporten skriver Trafikverket så här:

De behöver hjälp och: "Trafikverket arbetar med utformning av vägen och trafikplatserna".

Det märks, det märks mycket väl. Det är bara det att i ert uppdrag ingår också att arbeta med utformning av en cykelväg - en regional cykelväg. Och där behöver ni uppenbarligen hjälp, mycket hjälp. Vilket ju på ett sätt kan förvåna efter två nationella cykelstrategier, en cyklingsutredning, en GCM-Handbok, en regional cykelplan, nollvisionen 2.0 och regeringsuppdraget om ökad och säker cykling. Men nu står vi här – ni ber om hjälp.

Men jag är på intet sätt övertygad om att ni är redo och mogen för den hjälpen. Avståndet från vad ni har producerat i samrådsförslaget till vad som behövs göras för att skapa en anständig regional cykelväg är stort - kanske alltför stort. Ni kommer kanske inte ha förmågan, insikten, mognaden eller viljan att ta till er den hjälp som nu erbjuds.

I stället misstänker jag att ni kommer producera en ”cykelinfrastruktur” så som ni gjorde på 60 och 70-talet – en infrastruktur som sedan länge dömts ut som oattraktiv och icke funktionell, bland annat av er egen regionala cykelplan. Ni kommer inte skapa förutsättningar för attraktiv cykling och för att få fler att cykla – som ju är det regeringsuppdrag ni har. Jag får mer känslan att ni utformat en cykelväg för att få bort cykeltrafiken, på en yta som blev över.

För att cykeltrafiken ska störa allt annat så lite som möjligt, det ska även vara så få och små ingrepp som möjligt. För att det ska kosta så lite som möjligt – grundläggande funktioner och kvalitéer för cykeltrafiken är av underordnad betydelse, eller rättare sagt sådan begrepp existerar knappt i ert förslag när det gäller cykelinfrastrukturen. Det är som att ni vill ge sken av att ni uppfyllt uppdraget – se nu vi har planerat och byggt en ”cykelväg”! Och ni medger ju det själva, ni till och med inleder samrådsrapporten med det: ”Trafikverket arbetar med utformning av vägen och trafikplatserna”.

Ingen cykelväg där inte. Har man ett sådant ensidigt fokus i sitt uppdrag så är det ju mer tur än skicklighet om det ska bli bra förutsättningar för cykeltrafiken. Och som vi ser efter genomgången ovan - sådan tur har vi inte. I stället har ni gjort allt för att göra cykling besvärligt och i allra högsta grad oattraktivt. Kontrasten mot det ni planerat och utformat för biltrafiken kunde inte vara större.

Jag undrar också hur berörda kommuner har tänkt och agerat i denna fråga. Är Botkyrka, Huddinge och Haninge nöjda med detta? Det är ju i stor utsträckning era invånare som berörs av detta - är ni nöjda med hur det är tänkt att bli? Är det en sådan här cykelinfrastruktur ni vill ha i framtiden? Är det så här ni tror att ni får fler att cykla? Om så är fallet tycker jag ni ska tänka om.

Ska det finnas någon trovärdighet och hopp om en anständig regional cykelväg tycker jag att Trafikverket snarast ska tillsätta en expertgrupp som har kompetens och mandat ta fram funktionella, attraktiva och framkomliga cykellösningar. 

Uppdatering 2018-12-05

I gårdagens Expressen skriver Patrik Kronqvist en krönika om Tvärförbindelsen: Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt? 

Det är mycket hård och initierad kritik han för fram. En sak som krönikan tar upp och som jag ursprungligen inte tog upp i inlägget utan bara på Facebook och twitter är utformningen av en fyrvägskorsning i direkt anslutning till en tunnelmynning. Vid Ebba Båts väg kommer till följd av ökat antal körfält en gång- och cykeltunnel att förlängas. I direkt anslutning till tunnelmynningen planeras en fyrvägskorsning anläggas. Det är i allra högsta grad en mycket olämplig och farlig utformning. För bara några veckor sedan skedde en dödsolycka vid en liknande utformning i Västerås. Här kan ni läsa ett annat exempel på vad som sker vid bristfällig utformning av gång- och cykeltunnlar: Så bygger du farlig cykelinfrastruktur

Utformningen går stick i stäv med den typlösning för dessa situationer som togs fram i den Regionala cykelplanen. Där rekommenderas – för att uppnå bra trafiksäkerhet och framkomlighet – att den genomgående cykelvägen följer vägen och går ovanför tunneln och sedan att fyrvägskorsningen flyttas längre från tunnelmynningen. Det illustreras på detta sätt planen:


Urklipp ur den Regionala Cykelplanen för Stockholms län

Det är en aning förvånande att se en sådan här utformning vid en gång- och cykeltunnel år 2018. Redan i slutet av 90-talet tog Vägverket fram publikationen: Idékatalog om cykel- och gångtunnel – undergång eller trygg genväg. Den följdes senare av publikationen: Planskilda korsningar. Sedan kom GCM-Handboken år 2010 och avslutningsvis typlösningen i den Regionala cykelplanen år 2012. Alla dessa handböcker och publikationer pekar på vikten av noggrann och omsorgsfull utformning av tunnlar – i och i anslutning till tunnlarna. Det är svårt att se att detta har fått genomslag vid utformning av denna lösning. Jag föreslår att man gör ett omtag vad gäller utformningen av denna plats. En lösning som ligger i linje med regeringsuppdraget Ökad och säker cykling och Nollvisionen 2.0 – säker och framkomlig trafikmiljö för gående och cyklister.

Relaterade inlägg:

Hahaha, jösses vilken soppa!

15 nov 2018

Häromdagen skrev jag ett inlägg om cykelvägen som försvann i samband med att Idrottsförvaltningen byggde en bollplan på cykelvägen. Jag börjar nu förstå varför cykelvägen försvann - den har fallit mellan stolarna! Vi kan ju också säga som så att ingen känner något större ansvar och alla skyller på alla. Se mailkorespondansen nedan. Från tre olika förvaltningar. Som till slut skyller på en fjärde - Exploateringskontoret! En yster liten dans detta.

Hej Krister!

Tack för att du hörde av dig till oss om gång-och cykelvägen som ännu inte återställts.
Jag har varit i kontakt med idrottsförvaltningen, som är dem som skall återställa marken efter anläggningen av den nya bollplanen. Det kommer att bli en gångväg på den tidigare gång- och cykelvägen och en ny cykelväg mellan träden på gräsytan intill. Det är för sent att asfaltera nu så detta kan bli aktuellt först till våren.
Tack än en gång för att du hörde av dig till oss och för ditt engagemang.
Önskar dig en fin fortsättning på vintern.

Vänligen
XXXX
Älvsjö stadsdelsförvaltning

Hej,

Enligt handläggare på Idrottsförvaltningens Planeringsenhet bör detta besvaras av er på Fastighetskontoret då det i samband med bygget användes tunga maskiner som delvis körde sönder den tidigare cykelbanan. En återställning borde ha gjorts av Fastighetskontoret – även om det är parkmark.

Med vänlig hälsning
XXXX
Registraturen, Idrottsförvaltningen

Hej,

Tack för ditt mail.

Fastighetskontoret har genomfört projektet med bollplanen, men cykelvägen ligger utanför arbetsområdet för just det projektet. 
För ett antal år sedan, har det beslutats att cykelvägen ska återställas av annan förvaltning. Detta har av någon anledning tyvärr hamnat mellan stolarna i staden. Vi har tagit emot ditt mail angående cykelvägen nu, och kontaktat exploateringskontoret gällande detta, därav hoppas vi på återställande av cykelvägen inom snar framtid.

Med vänlig hälsning
XXXX
Fastighetskontoret

Undra hur länge cykelvägen varit försvunnen om jag inte bloggat om den - för evigt?

Denna sörja till soppa pekar på en viktig sak:
Låt ansvaret för cykelvägarna i staden sortera under en förvaltning - Trafikkontoret. Inte som det är i dag att de cykelvägar som ligger på parkmark sorterar under Stadsdelsförvaltningarna. Tänk er att motsvarande upplägg skulle råda för våra gator och vägar - vilken soppa det skulle vara! Men för cykel accepteras detta - som om att det skulle handla om någon form av lokal demokrati att få cykla i jord och lera. Ett högst otidsenligt organiserande av det transportsätt som stadens säger sig prioritera högst.

Relaterade inlägg: 

Cykelvägen som försvann

13 nov 2018

Det fanns en gång en cykelväg – ett så kallat huvudstråk enligt stadens cykelplan – en viktig länk i ett större och sammanhängande cykelnät. Sen skulle Idrottsförvaltningen bygga en bollplan – på cykelvägen. Sen fanns det ingen cykelväg mer. Det har nu gått nästan tre år sedan bollplanen stod klar. De som cyklar (och går) är hänvisade till att göra det i jord och lervälling - en stig som de själva cyklat och trampat upp.


Den tidigare cykelvägen år 2014 (innanför träden)


Bild från stadens cykelplan. Aktuellt område inringat med grönt. Ljusblåa streck symboliserar huvudstråk, röda streck är pendlingsstråk


Flygfoto från 2015. Foto: Stockholms stad


Flygfoto från 2016. Foto: Stockholms stad


Cykelvägen är borta. Nu finns i stället en upptrampad och uppcyklad stig av jord och lera - människans vilja att ta sig fram är stark. Är viljan att planera och bygga en vettig cykelstad lika stark undrar jag?

Människors behov att förflytta sig försvinner ju inte bara för att det kommer en bollplan i vägen. Till skillnad mot lervällingen där människor nu måste gå och cykla är ytorna som tillhör bollplanen fina och asfalterade – här ska det vara ordning och reda:


Ytan till vänster tillhör bollplanen - asfalterad och fin. Ytan till höger om stenbumlingarna är vad som är kvar av den tidigare cykelvägen - jord och lera


Vy från andra hållet. Cykelvägen bara upphör - i en salig röra av jord, lera och stenbumlingar. Inte vad som kan klassas som säker och framkomlig cykling. Och har du någon form av funktionsvariation - lycka till.

Staden informerar även på sin hemsida hur du kommer till bollplanen - med bil och var du kan parkera gratis. Det finns ingen information om hur du cyklar dit eller var du kan parkera din cykel. Det finns dock några cykelställ vid bollplanen. Men som Idrottsförvaltningen har valt att utforma området kring cykelställen är det en parkering mer för PRO och deras fordon än för att funktionellt kunna parkera cyklar där:


Stenar placerade i direkt anslutning till cykelställen gör att bara rullatorer och barncyklar kan parkera där

Man kan ju nästan få den uppfattningen att det här med cykel är något Idrottsförvaltningen fullständigt struntar i.

Det är alltså stadens Idrottsförvaltning som byggt detta. En förvaltning som finns till för att underlätta ett fysiskt aktivt liv hos medborgarna. Att återställa den upprivna cykelvägen med en ny för att underlätta en annan form av fysisk aktivitet verkar inte röra dem i ryggen - inte deras business så att säga. Inte heller att barnens cykelväg inte längre finns, eller arbetspendlarnas, eller att PRO:s medlemmar på väg till samlingslokalen vid bollplanen ska halka omkring i jord och lera. Viktigare att informera hur du tar bilen till bollplanen och var du kan parkera gratis.

Bara ett stenkast härifrån, och på samma huvudstråk, har stadens Trafikkontor nyligen gjort en mångmiljoninvestering – närmare 200 miljoner. Två nya fina cykelbroar har byggts och invigdes för lite mer än ett år sedan.


Bro nr 1. Foto: Holger Ellgaard


Bro nr 2. Foto: Holger Ellgaard


Broarna är en del av det öst-västliga huvudstråket i söderort.

Detta avsnitt på huvudstråket har länge varit en saknad länk och besvärlig passage för cykeltrafiken då man varit hänvisad till att cykla i blandtrafik med mycket tung trafik eller långa omvägar. Så på ett avsnitt av detta huvudstråk för cykeltrafiken har det byggts nytt och fint för massor av miljoner. På en annan del av stråket rivs cykelvägen upp och försvinner - du får nu i stället färdas i jord och lera. Det är som att det här med cykel vore ett nollsummespel.

Jag tycker sådant här är väldigt märkligt och sorgligt. I en stad som säger sig satsa på cykel.

 

Relaterade inlägg:

Bästa pendlarhojen!

6 nov 2018

I några dagar har jag nu pendlat på en traditionell ”herrcykel” - 7 växlar, stålram och tung som sjutton. Jag avskyr det! Man är som ett segel i vinden med den upprätta sittställningen och vid motvind känns det som det går bakåt. Backarna ska vi inte tala om! All den fart man har på platten är som bortblåst så fort man angör backen och sen är det bara ett elände att ta sig uppför – det känns som inget händer och man kommer aldrig framåt. Min pendlingstid till jobbet ökar med 8 - 10 minuter – det känns som en evighet.

Tacka vet jag min cykelcross – det är bästa pendlarhojen!

Eller…

Vänta nu ett tag!

Den gammal trotjänaren – stålhästen – som jag harvat på i några dagar nu älskade jag ju för 15 – 20 år sedan. Vad är det som har hänt? Kan kärlek gå över bara sådär? När jag senast pendlade på den gamla trotjänaren hade jag cirka 5 kilometer till jobbet. Nu cyklar jag cirka 30 – 40 kilometer om dagen - och det är ingen rolig cykelupplevelse på stålhästen. Så det är mitt cyklande och längden på sträckorna jag cyklar som har ändrats – och då ändras uppenbarligen synen på vad som är ”bästa” pendlarhojen. När jag tänker efter har jag genom livet pendlat på alla möjliga typer av cyklar: traditionell ”herr- och damcykel”, mtb, hybrid, racer, cykelcross, vikcykel och korta perioder med lastcykel. 

Så den bästa pendlarhojen är kort och gott den som löser dina behov på det sätt du vill att den ska göra det. Och för mig - i det stadiet jag är i livet - passar en cykelcross bäst. Det är en bekväm, lätt och robust cykel. En cykel med bra komponenter och med möjlighet till skärmar som skyddar mig och cykeln på ett bra sätt. En cykel med ett utbud av växlar som klarar av topografin, som klarar av att frakta cykelkärra och som fungerar att forcera snö med. En cykel med bra bromsar som fungerar i alla lägen och en cykel som jag kan ha dubbdäck på. En cykel som är lätt att anpassa efter min kropp och erbjuder olika sittställningar. Den löser de behov jag har i livet just nu på ett bra sätt. Och den gör det på ett sådant sätt som innebär att jag ofta har ett leende på läpparna – cykelglädje är en viktig del i mitt cyklande.

Stålhästen då? Den står i normala fall i cykelgaraget på jobbet. Jag har den som ”tjänstecykel”. För ärenden i innerstaden, det vill säga för korta resor på kanske 1 – 5 kilometer. Den är helt suverän för den uppgiften - man glider fram i staden. Fast jag skulle gärna slippa fotbromsen, en styggelse att inte alltid kunna få pedalen i ”rätt” läge.

 

Relaterade inlägg:Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!