Moderat cykelpolitik del 3 - Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Etiketter

 1. > 2+1-väg
 2. > Arbetsgivare
 3. > Arkitektur
 4. > Barn
 5. > barncykel
 6. > Belysning
 7. > Bicycling
 8. > Bilhinder
 9. > Botkyrka
 10. > Broar
 11. > cargobike
 12. > Cykelbloggare
 13. > Cykelbox
 14. > Cykelfrämjandet
 15. > Cykelglädje
 16. > Cykelhjälmslag
 17. > Cykelinfrastruktur
 18. > Cykelparkering
 19. > Cykelpendling
 20. > cykelplanering
 21. > Cykelpolitik
 22. > Cykelresa
 23. > Cykelstad
 24. > Cykeltunnel
 25. > Cykelöverfart
 26. > Cykla höger vid rött
 27. > Cykla med barn
 28. > Cykla till jobbet
 29. > Cykla till skolan
 30. > Cyklande barn
 31. > Danmark
 32. > Davos
 33. > Debatt
 34. > Design
 35. > Desire lines
 36. > Drift & underhåll
 37. > Däck
 38. > Elcykel
 39. > Felanmälningssystem
 40. > Framkomlighet
 41. > Gatubantning
 42. > Groningen
 43. > Grus
 44. > Gå på cykelbanan
 45. > Gång- och cykelbana
 46. > Gästbloggare
 47. > Hinder på cykelbanan
 48. > Hinderbana
 49. > Hjälm
 50. > Hjälmlag
 51. > Holland
 52. > Humor
 53. > hållbart samhälle
 54. > Kläder
 55. > kollektivtrafik
 56. > Konfliktdesign
 57. > Konst
 58. > Köpenhamn
 59. > Lastcykel
 60. > Lådcyklar
 61. > Lånecyklar
 62. > Lövhalka
 63. > Media
 64. > Miljö
 65. > Motormännen
 66. > Nacka
 67. > Nationell cykelstrategi
 68. > Nederländerna
 69. > New York
 70. > Nollvisionen
 71. > Norra Djurgårdsstaden
 72. > Nya Slussen
 73. > Omklädningsrum
 74. > Packning
 75. > Polisen
 76. > Politik
 77. > Popup-cykelbana
 78. > Regional cykelplan
 79. > Regionala cykelstråk
 80. > Rullstolscykel
 81. > Ryggsäck
 82. > Rödljuscykling
 83. > Samhälls- och trafikplanering
 84. > Samhällsekonomin
 85. > Shimano
 86. > Självkörande fordon
 87. > Skärmar
 88. > Snabbcykelväg
 89. > Sollentuna
 90. > Solna
 91. > Sopsaltning
 92. > Sportcyklist
 93. > Stadsgata
 94. > Stella Fare
 95. > Stockholm
 96. > Stockholms Handelskammare
 97. > Stolpar i cykelbanan
 98. > Svensk Cykling
 99. > Svängfest
 100. > Torkrum
 101. > Trafiklagstiftning
 102. > Trafikmaktordning
 103. > Trafikplanering
 104. > Trafikrapportör
 105. > Trafikregler
 106. > Trafiksignaler
 107. > Trafiksäkerhet
 108. > Trafikverket
 109. > Täby
 110. > Tävling
 111. > USA
 112. > Vintercykling
 113. > Vinterpendling
 114. > Vinterväghållning
 115. > VTI
 116. > Vägarbeten
 117. > Väjningsplikt
 118. > Västerbron
 119. > Växtlighet
 120. > Åland
 121. > Önskelista
 122. > Örbyleden

Moderat cykelpolitik del 3

9 sep 2013
av: Krister Isaksson

 

Serien om moderat cykelpolitik och möjligheterna att skapa bra cykelinfrastruktur när Stockholm växer och bygger nytt fortsätter här med del 3.

Bakgrund: År 2006 tog alliansen över makten i Stockholm. Moderaterna innehar ordförandeskapet i samtliga av de nämnder som fattar beslut som i större eller mindre omfattning påverkar cykelinfrastruktur. Dessa politiska nämnder är: Stadsbyggnadsnämnden, Exploateringsnämnden och Trafiknämnden. Till sitt förfrågande och för att förverkliga sin politik har sedan dessa nämnder sina resp. förvaltningar: Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret.

I detta avsnitt tänkte jag visa ny cykelinfrastruktur som för närvarande byggs i ett stort exploateringsprojekt på nordvästra Kungsholmen i Stockholm. 

Hornsbergs strand


Hornsbergs strand, rödmarkerad sträcka nybyggd dubbelriktad cykelbana.

Redan i cykelplan 1998 pekades stråket utmed Hornsbergs strand ut i stadens cykelvägnät, bekräftades sedan igen i cykelplan 2006. I stadens cykelplan 2012 pekas stråket återigen ut som en viktig länk, det är nu en del av det övergripande pendlingsnätet som identifierats i hela kommunen. Stråket fortsätter i söder och väster till de viktiga broarna Västerbron och Tranebergsbron. I norr ansluter stråket till de så viktiga förbindelserna med grannkommuner, i detta fall Solna. Just förbindelser över kommungränser är något som M särskilt har påtalat är av mycket stor betydelse och ett område som de prioriterar. Det uttalades i valet 2010 och nu senast i april 2013 i en debattartikel i DNvårt ansvar att göra det enkelt för stockholmarna att välja cykeln.”

Att stråket pekas ut som viktigt, ja tom pendlingsstråk, bör ju innebära att det får en utformning som gör det enkelt, effektivt, tryggt och säkert att cykla. Helt enkelt att cykeltrafiken prioriteras och har bra framkomlighet. På sträckan som fortfarande ännu inte är helt färdigställd ser det nu ut så här:


En stolpe och avsmalning för fotgängare mitt i cykelbanan, på 8 platser längs sträckan


Så här trångt är det. Här ska cyklister mötas, gående passera och allt ska fungera. På ett pendlingscykelstråk där cykel ska vara prioriterat och ges utrymme

Totalt kommer det bli 8 stycken stolpar och avsmalningar i cykelbanan på denna sträcka när det är färdigbyggt. Stadens cykelhandbok redovisar två typlösningar för dessa situationer, ingen av dem föreslår stolpar i cykelbanan. Tvärtom är de utformade för att ge samtliga trafikantgrupper rimliga och säkra förutsättningar att förflytta sig.


Typlösning med övergångsställe på dubbelriktad cykelbana genom utbyggt "öra", cykelbanans bredd oförändrad


Typlösning med övergångställe på dubbelriktad cykelbana genom sidoförskjutning av cykelbanan, cykelbanans bredd oförändrad

Nu föll valet istället på att göra kraftiga inskränkningar i cykelbanan (8 ggr) och där placera stolpar och en beläggning av storgatsten. På ett pendlingsstråk där cykel ska vara prioriterad. Där går det nu inte att möta en annan cyklist samt att stolpen och beläggningen i sig utgör en fara för cyklisten. Enligt moderaterna är ju stråket extra viktigt och betydelsefullt då det är en koppling till en kranskommun. Så här säger moderaterna i  debattartikeln i DN från april 2013:

För det första behövs det en fungerande regional cykelinfrastruktur. Det är viktigt för att cykeln ska få jämbördiga förutsättningar att konkurrera med bil och kollektivtrafik på regional nivå. Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Att befintlig och äldre cykelinfrastrukturen har stora brister är numera väl känt men att det fortsätts producera ny cykelinfrastruktur med stora brister är väl kanske inte lika känt. Sällan ser vi dessa typer av lösningar och brister på biltrafikens trafikleder och huvudgator. Lösningen är ju inte heller särskilt bra för gående då de exponeras mer för cykeltrafiken genom att de så att säga står mitt i cykelbanan. Låt oss sedan fundera en liten stund, hur tror ni att det kommer se ut om några månader? När det fallit några decimeter snö? Vilket snöröjningsfordon kommer förbi och kan göra ett effektivt arbete här? På några platser är det ännu värre då man placerat ut stolpar och skyltar för nära cykelbanan och därmed gjort den ännu smalare, detta i den mest kritiska punkten:


Stolpar placeras ut i skyddsremsan mot muren vilket är för nära cykelbanan/cyklistern. Gör cykelbanan ännu smalare och stolpen utgör även fara för cyklister.

Hur blir cykeln konkurrenskraftig när det ser ut så här på ett pendlingsstråk, där det ska vara som bäst? På körbanorna bredvid finns inte dessa inskränkningar för biltrafiken, dvs. det är inte de jämbördiga förutsättningarna som moderaterna säger sig arbeta för. Detta är ny cykelinfrastruktur i moderaternas Stockholm 2013.

Varför blev det då så här? Det enkla och korta svaret är form före funktion. Det ansågs viktigt att kantstenslinjen utmed gatan sammanföll med stenmurens linje. Så högt prioriteras alltså cykeltrafik. Det går alltså att hantera cykeltrafik lite hur som helst, vilken klåpare som helst kan dra lite streck – det är ju bara cykeltrafik. Det viktiga är ”stadsbilden”, "helheten”, "platsens karaktär". Att ta på sig uppdraget att förena form och funktion verkar inte ingå i uppdraget. Att ge yta för funktionella och säkra lösningar var uteslutet. Detta arbets- och förhållningssätt får ju direkt stöd när trafikborgarrådet gör uttalanden som detta:

"Vi har ändå den innerstad vi har. Det finns inte mycket utrymmen att bygga bredare cykelvägar på. Många måste trängas. Det kräver att vi börjar visa varandra större hänsyn."

Sedan när det klagas så är svaret från moderaterna och ansvarigt trafikborgarråd att hon inte är imponerad när cyklister klagar, att cyklister måste visa hänsyn som alla andra och förstå att det får inte plats – vi har den stad vi har.

Låt oss fortsätta färden på stråket och se vad vi mer kan råka ut för. Nu är vi framme där det nya stråket ansluter till den befintliga cykelbanan vid Ekelundsbron och kommungränsen mot Solna. Så här ser överfarten ut från nya delen till befintlig cykelbana:


Någon form av "cykelöverfart" till vänster. En mycket smal passage mellan två stolpar och kantstenar. Omöjligt för cyklister att mötas på och juridskt oklart vad detta är. Målningen på körbanan föreställer cykelfält

Jag har arbetat med cykelplanering i över 15 år och jag har aldrig sett något liknande. Jag vet inte vad detta ska föreställa, hur passagen är tänkt att användas och vad som gäller juridiskt vid denna ”överfart”. Det är alltså en smal fålla som knappt rymmer en cyklist, det är kantstenar och stolpar som utgör en påtaglig risk att cykla på. Att komma med cykelkärra eller lastcykel är uteslutet. Likaså att få möte med en annan cyklist. Det kan man ju tycka borde vara en självklarhet på en dubbelriktad cykelbana – att man kan mötas. Hur den är tänkt att fungera under vintern går över mitt förstånd. Sedan kommer vi till vägmarkeringen, det som målats på körbanan är ett cykelfält och inte vägmarkeringen för cykelöverfart. Vad innebär det då juridiskt? Jag kan inte svar på det för jag vet helt enkelt inte. Jag kan bara återigen konstatera att det finns stora brister i cykelinfrastrukturen, såväl i den befintliga som i den nya som byggs. Den bristande utformningen får ju till följd att man cyklar på övergångsstället då det inte går att använda ”cykelöverfarten”. Återigen läggs ansvaret att hantera dessa allvarliga fel och brister på trafikanterna – ”… att vi börjar visa varandra större hänsyn."

En ny rapport, Trafiksäkra staden, från Trafikverket/SKL redovisar: ”Undersökningar visar att ungefär 75 procent av alla som dör och skadas allvarligt i tätortstrafik är oskyddade trafikanter, dvs. cyklister och gående. Hur trafikmiljön ser ut, till exempel om det är tydligt vem som ska lämna företräde, spelar en avgörande roll för dessa trafikantgruppers säkerhet.”  Inga nyheter för oss som kan och arbetar med dessa frågor. Därför finns det självklart principlösningar på cykelpassager i stadens egen cykelhandbok som visar något helt annat, något som är både funktionellt och säkert. Som dock inte tillämpas här. Så här kunde passagen sett ut: 


Principlösning för en upphöjd och hastighetssäkrad cykelöverfart och övergångsställe, kan kompletteras med väjningsplikt

Den regionala cykelinfrastrukturen har i dag på sina håll väsentliga brister…”

Det blir mer och mer klart att i moderaternas Stockholm är uppdraget att skapa mer bristfällig cykelinfrastruktur – inte mindre.

Avslutningsvis: körfältsbredder för biltrafiken och ytan att parkera bilen utmed kantsten på den nybyggda sträckan håller självklart angiven standard. Så att det är enkelt, tryggt, säkert och funktionellt att såväl förflytta sig med bil som att parkera den.

 

Vi har den stad vi har – det får inte plats...

 

Relaterade inlägg:

 

EDIT 20130915:
Här kan ni läsa vad som kan hända om stolpar står i eller för nära cykelbanan.

 

Kategorier:
Cykelkultur 

Gilla artikeln

(visas ej)

För att vi skall slippa få in skräpkommentarer och spam av olika slag
från 'robotar' på Internet måste du skriva in en kontrollkod nedan
« skriv talet fyrtiotre med siffror i fältet här


Kommentarer


2016-06-29 18:01   Krister Spolander

Sett att det på senare tid varit en massa snack om stolpe mitt i vägen. Så här ligger det till.

Stolpe mitt i vägen har två syften. Det ena är att skärpa cyklisternas uppmärksamhet. Det gör att olycksrisken minskar. Säkerheten ökar.

Det andra är att selektera. De cyklister som inte skärps, kolliderar istället med stolpen och då är man av med dem. Får skylla sig själva.

Sen återstår bara en massa skärpa cyklister. Till glädje för alla, särskilt Trafikkontoret som kan fortsätta med att placera stolpar mitt i vägen.

 

2013-10-16 16:45   Krister Isaksson

Hej Per-Inge, då får vi konstatera att ombyggnaden av korsningen står inte högt på prio-listan. Den verkar inte finnas på listan överhuvudtaget. Ditt svar bekräftar ju också vad stora delar av denna serie handlar om - INGEN BRYR SIG och det i alla led. Cykeltrafik är satt på undantag och kan erbjudas vilken skit som helst. Vi skulle aldrig se en korsning för motorfordonen hanteras på detta sätt, knappast heller en bussåtgärd. Och svaret från ansvariga politiker är: visa hänsyn, det är trångt, vi har den stad vi har.

Här har nu ExplK och TK en gyllene chans att göra en mycket bra cykelpassage eftersom den ännu inte är byggd, en hastighetssäkrad och där cykeltrafiken ges företräde. Istället för en lösning som är så billig som möjlig och där det handlar om att undvika flytt av stolpar. Jag undrar vad det kommer att bli...

 

2013-10-16 15:43   Per-Inge

Hej Lösningen vid Ekelundsbron lovade Pierre Savard, Explkontoret för2-3 år sedan att få ombyggd, Han fick också en skiss av mig på förslag till utformning.utan att belysningsstolpar skulle behöva flyttas.

 

2013-10-16 06:17   Krister Isaksson

Anders, nej det var verkligen ingen högoddsare. Lättare och billigare att köra på som vanligt. Och tänk på estetiken, hur skulle det se ut att göra annorlunda på en del av sträckan. Så kan vi ju inte ha det...

 

2013-10-15 22:50   Anders

Nu har man byggt klart den sista biten ned mot Piren krogen. Efter att ha läst denna post var jag ju givet mycket nyfiken på om de skulle fortsätta på samma korkade sätt. Helt rätt, vilket lågoddsare, fortsatt bygge har samma fina inskränkningar i cykelbanan med tillhörande stolpe.

Snyggt jobbat som vanligt.

 

2013-09-20 12:28   Krister Isaksson

A Appelqvist, så kan det nog vara. Lite trist att behöva konstatera det när stor pengar lagts ner på något som har dålig funktion dock. Dyra läropengar...
Och får cyklingsutredningen som den vill så måste vi framöver cykla på cykelbanan om sådan finns!

 

2013-09-20 10:12   A Appelqvist

Just på Hornsbergs strand vore det väl mycket bättre att skippa cykelbanan helt. Där är väl ett typiskt ställe där det skulle fungera att blanda bilar och cyklar. Mer plats för alla! Win, Win, liksom

 

2013-09-17 14:54   Krister Isaksson

Thomas, tveksam till att det det fanns tillstånd. Var nog en kreativ näringsidkare som tog i anspråk det han ansåg var nödvändigt att ta i anspråk. Eller så var det glasslangning åt cyklister! ;-)

 

2013-09-17 14:40   Thomas Egrelius

Bilden med Herr Gårman och stoppförbudsskylten en bit bakom vid muren. I somras stod här ofta en glassvagn intill muren mellan Herr Gårman och stoppförbudet. Vilket lämnade väldigt lite utrymme mellan stolpen vid övergångsstället och glassvagnen att passera på. Ännu mindre när soldyrkarna från andra sidan muren ville ha sina glassar.

Tyvärr kom jag mig aldrig för att undersöka om tillstånd för vagnen fanns eller varför den stod på cykelbanan. Själv väljer jag alltid bilfältet här av skäl som du tydligt belyser i texten.

 

2013-09-13 08:51   Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, precis. Därför jag skrev det tidigare inlägget "Skilda världar". Man forskar, lägger ner miljoner för att skapa 'stödjande' vägmiljöer. Med cykel leker man på sandlådenivå - leksakstrafikanter

 

2013-09-13 07:28   Cynisk Cyklist

Uppmärksamma cykel med konst är en bra idé, att leka med vägmarkeringar en riktigt usel idé. (Jag inbillade mig att det fanns lagar som reglerade hur dessa kan & får se ut, men så är uppenbarligen inte fallet, i alla fall inte för cyklister.) Skulle man göra det med vägmarkeringar på "bilväg"? Inte en chans. Det skulle ju kunna störa trafiken & vara farligt. Att vägmarkeringar blir hala när det regnar, i bästa fall är ojämna (finns ett skäl till varför de används för att få ner hastigheten på cyklister) och att "konstnärliga" dylika får barn & andra att cykla på alla möjliga sidor av vägen (och bokstavligen av vägen) behöver man ju inte tänka på: det drabbar ju bara cyklister (och fotgängare) och inga viktiga/riktiga trafikanter.

Utsmyckning kring "riktiga" vägar brukar man väl försöka utforma så att de hjälper snarare än stjälper trafikanter - med undantag för den ökända dimman i rondellen förstås.

 

2013-09-12 21:31   Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, fast jag tycker om tanken på att uppmärksamma cykel med konst som man gjort i Karlstad. Sen kanske metoden med vägmarkeringsmassa inte var det klokaste. Det är ju inte helt ovanligt att man lägger ner miljoner på smycka vägmiljöer: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/skilda-varldar.htm

 

2013-09-12 20:28   Cynisk Cyklist

Man får väl vara glad så länge de inte gör som i Karlstad, gör konst (eller "konst") av vägmarkeringar på gc-vägen (http://nwt.se/karlstad/article1375976.ece). Är inte markeringarna förvillande nog som det är och är inte gc-vägarna ojämna nog?

(Läser man mellan raderna behöver man inte begränsas av vad som står på raderna.)

 

2013-09-12 20:11   Krister Isaksson

Magnus, du vill inte läsa mer, du tolkar, läser mellan raderna, drar märkliga slutsatser och lägger ord i min mun. Underbart!

 

2013-09-12 18:31   Magnus

Tack för svar. Jag avser inte att läsa din blogg mer detaljerat, men tolkar ditt svar som att du har ett antal positiva exempel på cykelinfrastruktur. Tycker dock att det är anmärkningsvärt att du inte kan komma med ett enda exempel på bra cykelinvesteringar i Stockholm. Min slutsats är att du inte vill att det ska finnas några bra cykellösningar i Stockholm för du tycker inte om den sittande majoriteten och du skulle aldrig ge dem beröm för något eventuellt bra som de gjort. Jag är dessutom frågande till hur du uttrycker dig om branschen och även trafikkontoret. Läser man mellan raderna säger du att dina före detta kollegor på trafikkontoret helt saknar kompetens och att branschen inte är förmögen att tänka på egen hand. Det är uppenbarligen bara du som besitter den här värdefulla kompetensen.

 

2013-09-12 08:27   Krister Isaksson

Magnus, Vad får dig att tro att det finns cykelkompetens på konsultföretag? Låt oss gå igenom några grundläggande marknadsprinciper. Konsultföretag är inte mycket annat än en spegling av sin omvärld, sina kunder och beställare. Nu vet vi att det ser mer eller mindre så här illa ut i hela landet vad gäller cykelinfrastruktur. Detta innebär ju att det finns en liten efterfrågan på 'cykelkompetens'. Inte särskilt många beställare (kommuner, trafikverket mfl) är beredda att betala lite extra för detta. Och välskötta företag sitter ju inte med varor/tjänster som ingen efterfrågar, det är inte bra företagsekonomi. 
Så då är vi mer eller mindre i en situation att man får det man betalar för. Så resoneras det ju inte om man ska gestalta ett nytt område - då är det in med arkitekter och landskapsarkitekter, inte heller så om man bygger en bro - in med konstruktörer. Eller om man ska bygga fina hus - då har vi en arkitekttävling! Nu ska vi göra lite cykel - det kan väl vem som helst, behövs ingen särskild kompetens, det är ju bara cykel. Några smala streck på ritningen, gärna tillsammans med gående, blir billigare så. Precis det som Cyklingsutredningen kommit fram till.

 

2013-09-11 22:46   Krister Isaksson

Magnus, du kanske ska läsa fler av mina inlägg och läsa dem noggrannare. Har gjort många inlägg om bra cykelinfrastruktur, mängder av bilder och text om det. Du hittar den dock inte i Stockholm.

 

2013-09-11 21:45   Magnus

Hej Krister!

Tycker att du gör rätt som lyfter fram felaktigheterna i stadsmiljön, men anser samtidigt att du gör det lätt för dig när du lägger hela skulden på beslutsfattarna. Du tror väl inte att någon politiker vill använda skattemedel till dåliga projekt? Mer anmärkningsvärt att konsulter som sitter på cykelkompetens ritar ”fel” för Stockholmarnas pengar. Antar att bolaget du företräder aldrig skulle föreslagit något liknande...

Vore kanske på sin plats att även visa upp bra saker som har åstadkommits den senaste tiden. Men det är kanske svårt om man företräder den andra sidan av den politiska eliten i stadshuset?

 

2013-09-11 15:44   Krister Isaksson

Andreas, helt överens med dig!

 

2013-09-11 13:46   Andreas

Krister, tack för förtydligande - jag opponerar mig inte mot din kunskapsrikedom. Min poäng var att dessa förvaltningar skall utföra arbetet och de styrande politikerna har som ansvar att se till att sina förvaltningar fungerar. Det klarar de uppenbarligen inte så bra tyvärr....

 

2013-09-11 13:15   Krister Isaksson

Erik, här har man ju dessvärre lagt "örat" på cykelbanan...

 

2013-09-11 12:57   Erik Johansson

Ja lösningen med ett öra som går ut i körbanan vore att föredra, skulle vara kul att få fördelarna med öron som cyklist, de är ju tyvärr inte så roliga att möta i hårdtrafik om det inte finns cykelbana. Fast även om de inte är roliga så tycker jag att de bidrar till en trevligare trafikmiljö.

 

2013-09-11 12:10   Krister Isaksson

Andreas, Jag skulle säga att i dessa fall, när staden exploaterar, är det flera förvaltningar inblandade. Det är Stadsbyggnadskontoret, det är Exploateringskontoret och det är Trafikkontoret. Detta tillstånd komplicerar det än mer, vi ser gång på gång att det fallerar och det gör att tydlig politisk styrning och uppföljning är av yttersta vikt. Åtminstone om man nu menar det man säger och fattat beslut om - en cykelstad i världsklass...

 

2013-09-11 09:05   Andreas

Hans, jag har förståelse för att Moderaterna inte skall gå och undersöka/kvalitetssäkra vartenda bygge själva. Det är befängt. De skall ej heller bygga själva. Det är Trafikkontoret - gissningsvis - som fallerar.

Dock, och detta är hela clinchen, är det de styrande politikernas ansvar att de har en förvaltningsorganisation som fungerar. Att de går in och ser till att processer följs och att policies efterlevs. Om TK inte gör det då byter man ut de personer som arbetar där - dvs. de som inte sköter sitt jobb.

 

2013-09-11 08:43   Krister Isaksson

Hans, det är självklart inte svart eller vitt. Men ramverket, den grundläggande synen på hur cykel ska hanteras i staden, vilka förutsättningar och prioriteringar som görs är genom politiska beslut. Och jag tror att när vi kommer till slutet av denna serien då kan vi se ett stort systemfel, inte enstaka fel och brister, som upprätthålls av den förda cykelpolitiken. Det finns inga krav på förvaltningarna att ändra, att göra bättre när staden växer och byggs ut. Krav som ju rimligen ska komma från den politiska ledningen. Återkom gärna i slutet av serien för mer av denna diskussion.

 

2013-09-11 07:52   Hans Bjerhag

Intressant. Låter i mina öron mer som dålig/okunnig projektör, projektledning än något annat. Borde inte Cykelfrämjandet kunna erbjuda/kräva kurser i "Planering av cykelbana"? Jag håller med om att det är beklämmande att nys cykelbanor byggs med så allvarliga brister. Dock är min uppfattning att det inte är i den politiska ledningen den största bristen finns, dylikt kan nog hända oavsett ledning. Det är mer på projektering och projektledning vi borde klaga och hjälpa till. Kanske ett krav i upphandlingen av cykelbaneprojektörer borde vara att de själva är cyklister?!

 

2013-09-10 22:12   Krister Isaksson

Magnus H, det kan jag lova dig kommer ALDRIG att ske...

 

2013-09-10 21:55   Magnus H

Jadu, hur lyckas man med en sådan här grej? Det måste de ju fixa till! Förslagsvis, flytta in stolpen ända till muren (bättre än inget), och ersätt den stenlagda utbuktningen med asfalt och måla ev. en liten refug för gående på cykelbanan. Då går det i alla fall att köra rakt när inga gående är där. Och så går det att ploga... ;)

 

2013-09-10 14:38   Krister Isaksson

Jonatan, tack själv! Nästa vecka kommer del 4 i serien.

 

2013-09-10 14:11   Jonatan

Tack för förtydligandet. Och tack för en mycket intressant artikel!

 

2013-09-10 14:01   Krister Isaksson

Jonatan, det är även övergångsställe på cykelbanan, alla passager har inte målats ännu. Det saknas även cykelsymboler och mittlinje på delar av sträckan.

 

2013-09-10 13:46   Jonatan

Angående skylten för övergångsställe. Är den där för att visa att det är ett övergångsställe på vägen eller ska man tolka den som att det är ett övergångsställe även på cykelbanan?

 

2013-09-10 13:25   Krister Isaksson

Andreas, tack! Jo jag känner till tunneln under Mikrofonvägen. Dessvärre allt för väl. Historian om tunneln är denna: Jag arbetade då på Trafikkontoret och fick ritningar på granskning från Exploateringskontoret på tunneln, tror det var 2005. I mitt yttrande över tunneln, dess utformning och anslutande gc-vägar påtalade jag att den innehöll i stort sett ALLA FEL en tunnel kan innehålla. Dålig sikt, för smal, tvära, smala och branta anslutningar, ingen separation G och C mm. Jag föreslog annan utformning allt bro. Inget av detta brydde sig Exploateringskontoret eller ledningen på Trafikkontoret om, jag blev överkörd och tunneln byggdes med alla sina fel och brister. Sedan den färdigställts har det skett fler olyckor i tunneln än under en 10-års period innan då¨passage skedde i plan över fyra körfält. Motivet för att bygga tunneln var ökad trafiksäkerhet...

Det som hänt sedan dess är att i stadens nya cykelplan 2012 finns nu ett förslag på cykelbro över Mikrofonvägen. Man kan säga att jag efter ett antal år fått upprättelse för att man inte tog hänsyn till mina synpunkter. Tyvärr har det skett till priset av blod och tårar då människor skadat sig på denna plats.

 

2013-09-10 12:57   Andreas

Suverän serie! Har en fråga: känner du till/har cyklat i gc-tunneln under Mikrofonvägen? En tämligen nybyggd tunnel på ett stort pendlingsstråk i södra Sthlm. Skulle vara kul att höra dina synpunkter på tunneln!

 

2013-09-10 10:51   Krister Isaksson

Per, Ja visst skulle det se och vara bättre för stadens cyklister, gående, bilister och bussförare om staden i större utsträckning valt att följa och arbeta efter sina cykelhandböcker. Nu väljer man en linje som mer handlar om att göra så många avsteg från dem som möjligt. Inte för att det som står/finns i dem är dåligt utan för att man helt enkelt inte prioriterar cykel.

 

2013-09-10 10:37   Krister Isaksson

Cynisk Cyklist, Tack! Fråga två arkitekter/landskapsarkitekter och du kan få två helt olika svar på gestaltning av muren/strandpromenaden. Och därmed helt olika konsekvenser för cykeltrafiken. Och cykel kommer sist ii rangordningen...
Ja, stolpar i CB är mycket vanligt...

 

2013-09-10 10:34   Krister Isaksson

Johan G, det händer under tiden då M har makten, då M beslutat om ÖP, Framkomlighetsstrategin och nya Cykelplanen. Då M säger att staden ska bli en cykelstad i världsklass. Då får man också ta sitt ansvar och styra skutan åt det hållet. Detta och andra exempel tycker jag visar att ingen står vid rodret och man har helt tappat kursen. Alt så skiter man i det, målar upp ridåer och säger fina ord. Bägge är lika allvarligt och visar på stora brister i politiskt ledarskap.

 

2013-09-10 09:52   Cynisk Cyklist

Som vanligt ett utmärkt inlägg.

Man missade chansen att hävda att den vackert böljande muren (för att få plats med sidoförskjuten cykelbana) skulle påminna/spegla vågorna i vattnet nedanför ;-)

Just dylika avsmalningar med stolpe mitt i att cykla på är populära på rätt många ställen (på mer eller mindre nyanlagda cykelbanor), nu när jag blir påmind om eländet. Månne en ingrodd ovana man skaffat sig.

Tänker man inte på att om man gör det svårt eller omöjligt för cykelkärror och lastcyklar (smalt, höga kanter, och/eller mycket tvära kurvor), gör man det också svårt eller omöjligt för handikappcyklar? Ska det inte vara lika åtkomlighet? Å andra sidan finns det ju även cyklister som anser att cykelkärror, lastcyklar, trehjulingar och liknande inte hör hemma i en stad.

 

2013-09-10 08:41   Johan G

Bra artikel som vanligt Krister!
Sedan vet jag inte om det är politikernas färg eller om det är annat som är problemet.

 

2013-09-10 08:41   Johan G

Bra artikel som vanligt Krister!
Sedan vet jag inte om det är politikernas färg eller om det är annat som är problemet.

 

2013-09-10 06:56   Per Stenberg

Bläddrade igenom några av de handböcker du brukar hänvisa till, bl.a. Cykeln i staden. Upptäckte då att i slutet, s 76, finns en Checklista för genomförande av cykelinvesteringar. Verkar som man överhuvudtaget inte följer den för om man gjort det så skulle vi se få av dessa brister och rena faror som du visar. Vad håller dessa yrkesmän och yrkeskvinnor på med? Följer de någonsin upp sina arbeten och studerar hur det blev? Och hur kan ansvariga politiker låta detta fortgå, vill de verkligen få all denna skit i halsen?

 

2013-09-10 05:57   Dmitri F

Vad gäller de nya cykelfälten på Hornsgatan så har de en "redeeming quality" och det är att de är breda och går rakt. Men dessa faktorer kan även finnas på cykelbanor som går mellan parkering och trottoar.
Det är inte konstigt att cykelfälten på Hornsgatan känns bra, när de är raka och inte åker upp och ner hela tiden.
Jämför med andra cykelbanor i Stockholm t.ex de som syns i artikeln ovan.

Vi har även lite cykelbanor på Sveavägen, Götgatan och Hornsgatan. De flesta av dessa är smalare än hornsgatans nya cykelfält. De skumpar upp och ner i varje korsning, inför varje busshållplats eller parkeringsplats. "Rampen" är för kort och därför blir lutningen obekväm, kanske är nivåskillnaden för stor mellan cykelbana och bilväg.
Samtidigt spottas man ut i trafiken vid varje korsning, gärna med en tvär kurva, och plötsligt cyklar man bredvid bilarna igen, för att några meter senare pricka en liten sned infart och uppfart till cykelbanan. Man måste sakta in rejält och hålla uppsikt bakåt, dessutom är det viktigt att inte bli omkörd just då, eller att köra om.
Det här betyder inte att cykelfält är bättre, bara att de cykelbanor som finns i Stockholm är usla.
Trots detta, så används dessa usla cykelbanor av nästintill alla cyklister. Även på vintern när jag själv ofta cyklar i bilvägen, envisas många med att försöka forcera snömodden på de uselt plogade cykelbanorna.

Om cykelbanorna hade varit breda, raka och deras nivå obruten eller åtminstone hanterad med längre ramper eller lägre nivåskillnad, om de dessutom fanns på alla stora gator - då kanske jag kunde övertyga mina polare att ta upp cykeln som transportmedel. Än så länge får jag höra att jag är galen som vågar cykla ute i trafiken.
Vi som är insatta vet också att statistiskt så är cykling säkert. Men människor är inte rationella.
Men när en SL-buss svänger in till sin hållplats över ditt cykelfält medan du fruktlöst bankar på dess bakdörr, är det svårt att tänka på statistiken.

 

2013-09-10 01:49   Dmitri F

Cykelbanor innanför parkering fungerar alldeles utmärkt och är både bekvämare och trevligare att cykla i. Att behöva öka uppmärksamheten i korsningar är bättre än hela tiden behöva oroa sig över att bli påkörd bakifrån, kastad ut i vägen av en bildörr eller bli prejjad av en buss som ska parkera.
Problemen med att synas kan lösas genom att förbjuda parkering 10m framför korsningar (är ju redan), och är det dessutom röd beläggning och nivåskillnad så är fotgängare inget problem. På götgatans cykelbanor (mellan skanstull och medis) ser man sällan fotgängare eftersom det är extremt tydligt var cykelbanan går.
Sen är det dessutom så att många av Stockholms cykelbanor är för smala och då blir problemen med fotgängare och omkörningar större.

Jag upplevde ingen osäkerhet i korsningar eller några fotgängare i cykelbanorna i Köpenhamn där nästintill alla cykelbanor ligger mellan trottoar och parkering.
Däremot blev jag nästan påkörd av en buss som skulle parkera och körde rakt över ett cykelfält, dagen efter jag återvände till Stockholm. Och samtidigt så blockeras de flesta cykelfält av högersvängande fordon oavsett om de ser dig eller inte, för att de skiter i vilket.
Dessutom lider cykelfält av kronisk dubbelparkeringssyndrom. Något som jag noterade även i Amsterdam - så det handlar inte bara om "kultur", det handlar om att en vit linje inte utgör något större hinder för bilföraren och inbjuder till dubbelparkering.

I Stockholm har många cykelbanor dessutom byggs fel i många år, precis som Krister påtalar här på bloggen, med dålig separation, otillräcklig bredd och knasig design i korsningarna. Det är där problemet ligger.

Att vissa cyklister föredrar att cykla med biltrafiken är inget fel. Men de flesta vill ha den upplevda tryggheten som separerade cykelbanor ger (siffror finns). Det är det enda sättet att öka antalet cyklister till nivåer som kommer i närheten av Köpenhamn eller Nederländerna.

 

2013-09-10 00:41   Jocke von Scheele

Gustaf: Cykelbanor innanför de parkerade bilarna är de facto fotgängarterritorium. Det finns inget som kan ändra på det. Dessutom är de helt livsfarliga vid korsningar, eftersom cykeln, som dittills varit skymd av parkerade bilar, plötsligt dyker upp mitt framför en intet ont anande bilist som ska svänga. För att bättra på det hela så är de fulla med rullgrus november-maj. Jag låter mycket konsekvent bli att använda sådana cykelbanor, vilket förmodligen besparat mig en hel del problem de senaste 25 åren.
Cykelfälten på hornsgatan, mellan Zinekn och Mariatorget, är bland de bästa i Stockholm.

 

2013-09-10 00:38   Arne B

Gustaf, jag delar inte heller din uppfattning om Hornsgatans cykelfält. De är inte farliga. Det bästa för all trafik vore om parkering inte var tillåten på genomfartsgator såsom Hornsgatan.

 

2013-09-09 22:51   Gustaf

Krister, självfallet är cykelfält bättre än inget alls, och nu efter upprustning ännu bättre. Men det skulle sannolikt ha varit ännu bättre om parkeringarna varit ytterst, såsom man börjat göra på alltfler platser internationellt.

 

2013-09-09 22:02   Krister Isaksson

Gustaf, delar inte alls din uppfattning att cykelfälten på Hornsgatan är farliga. Tvärtom, kanske den säkraste cykelåtgärd som genomförts i Sthlm. Se denna rapport: http://www.stockholm.se/PageFiles/143095/TK_utvardering_1998-2006.pdf

 

2013-09-09 21:21   Gustaf

Det finn så många exempel... Upprustningen av östra Hornsgatan är just klar. Ett av de ställen där Stella Fares ganska ökända och farliga cykelfält funnits. Trots många synpunkter gjorde de inte som blivit internationellt alltmer mer vanligt, att låta parkerade bilar stå utanför cykelbanan. Nej, tvärtom skall cyklarna tydligen skydda bilarna... 2013.
http://d.pr/i/HAqU

 

2013-09-09 21:20   Krister Isaksson

Jonatan, nej det är ingen bedömning om de utgör en fara. Utan ett konstaterat faktum av VTI, Fietsberaad mfl. Dåligt placerade stolpar gör att cyklister cyklar på dem och skadas. Det är heller ingen bedömning om de utgör ett hinder då två cyklister inte kan mötas här utan en el båda måste vidta åtgärd för att undvika att cykla in i stolpen, alltså ett hinder.

 

2013-09-09 21:05   Jonatan

Vissa av de där stolparna rimmar bra med vägmärkesförordningen (1 kap. 3 §):

"Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter..."

Dock så är det väl en bedömning om de utgör en fara eller ett hinder.

 

2013-09-09 17:52   Krister Isaksson

Jens, tack! Det får man nog säga. Och jag skulle skratta lite åt det hela om det inte vore så pass allvarligt och återkommande som det är.

 

2013-09-09 17:38   Jens

Bra formulerat Krister! Detta liknar mer "framkallande av fara för annan" än en cykelstad i världsklass.

 

2013-09-09 15:59   Krister Isaksson

Dmitri F, japp jag vet. Tog inte med det för det är en så trivial åtgärd/fel. Lite längre in på sträckan sitter en skylt för separerad gc-bana, inte lätt att göra rätt!
Sen är tanken att detta ska enbart vara en cykelbana, gående hänvisas till strandpromenaden. Därför ser du cykelbaneskylten samt även cykelsymboler och mittlinje på vissa av bilderna.

 

2013-09-09 15:55   Krister Isaksson

Arne B, tack och det är även plågsamt för mig att skriva detta. Känner också ett stort misslyckande i min tidigare roll på Trafikkontoret, att så att säga inte ha fått större genomslag för cykel, utformningsprinciper, handböcker osv. Jag tröstar mig med orden från Martin Emanuels forskning Trafikslag på undantag: "Dagens cykelplanerare kämpar ännu med ett arv från 1950- och 1960-talen. Trots den uppvärdering cykeln fått i policydokument, möter den som vill skapa bättre förhållanden för cykeltrafiken stora svårigheter. Svenska cykelplanerare ondgör sig över låg medelstilldelning, dåligt utvecklade planeringsverktyg och cykelplaneringens svaga position inom den övergripande planeringen."

 

2013-09-09 15:51   Krister Isaksson

T Gustavsson, japp! Som jag skrev i inlägget finns det stora brister i befintlig cykelinfrastruktur.

 

2013-09-09 15:50   Krister Isaksson

staine, moderaterna har styrt staden sedan 2006, vem ska vi hålla ansvariga om inte dem? Som jag skrev inledningsvis har de ordf.skapet i de tre nämnder som har betydelse för cykel. Det är de som säger cykelstad i världsklass, de som beslutat om cykelplanen osv. Att spekulera vad S eller andra som inte är i majoritet skulle gjort el inte gjort är ju i dagsläget tämligen meningslöst. Däremot om de kommer till makten ska de granskas och nagelfaras.

 

2013-09-09 15:45   Krister Isaksson

Nils, är det inte illa att man ska behöva trösta sig med det? ;-)

 

2013-09-09 15:44   Krister Isaksson

Joakim, tack! Visst är det ett slöseri av stora mått att bygga något som har så stora brister.

 

2013-09-09 15:43   Krister Isaksson

Tor, vet inte så mycket vilka som läser bloggen och artiklar i tidningen.

 

2013-09-09 15:29   Dmitri F

Krister, om du vänder dig om på sista fotot så är det dessutom så att det sitter två påbudskyltar, en för cykelbana och en för gångbana, ovanpå varandra...
Redan där epic fail eftersom man inte kan sätta upp skyltarna på det sättet, det måste väl vara en (1) GC-skylt isf.
Så man ju dessutom undra om det verkligen är en cykelbana eller har de bara glömt att ta av skylten?

Syns i streetview: http://bit.ly/16eGhjH

 

2013-09-09 14:41   Arne B

Detta är plågsam läsning för oss vardagscyklister. Lösningar som inte går att försvara. Tyvärr ser vi det överallt; cykeltrafiken sätts på undantag och ska störa biltrafiken så lite som möjligt. Dags för en manifestation liknande den brittiska Space4cycling? Kanske t o m ett Cyklistparti?

Tack för plågsam men nödvändig läsning, Krister. Jag hoppas den når de beslutsfattare vi har.

 

2013-09-09 14:33   T Gustavsson

Angående sista bilden(fotot). Ta dig över till Solnasidan och se hur det ser ut för cyklister som kommer på väg in till stan. Ska man följa cykelfältet väntar en decimeterhör kant/broskarv med punktering som följd ()felanmäld sedan länge...) eller så tar man och genar upp på gångbanan till allas stora glädje.
Som erfaren trafikant på just det stället väljer jag att i god tid gå ut i körbanan men kommer man första gången blir det panikval mellan gång- eller körbana...tryggt och säkert:)

 

2013-09-09 13:18   staine

Katastrof! Bedrövligt! Upprörande slöseri med våra skattepengar att bygga så trafikfarligt, dels behöver det byggas om för att bli säkert, dels ökar skaderisken med dyra personskador som följd!
Man undrar med vilken kroppsdel dom tänker.
Däremot tvivlar jag starkt på att moderaterna kan lastas för detta, vad säger att sossarna hade gjort det bättre??

 

2013-09-09 13:12   Nils Calmsund

Tycker ändå det är imponerande att man lyckats låta bli att placera stoppförbudsskylten i cykelbanan. Eller nåt :-P

 

2013-09-09 12:55   Joakim

Jag har alltid röstat blått. Oftast på (M) men, jag säger men, nu vette fan. Jag är också cyklist och såhär inkompetent får man bara inte göra. Det är ett oerhört slöseri med mina pengar. Jag blir riktigt arg faktiskt.

Bra att du driver det här Krister. Mkt välformulerat och viktigt.

 

2013-09-09 12:39   Tor Sandqvist

Jag drar mig för att läsa de här knivskarpa debattinläggen eftersom jag på förhand vet att jag kommer att bli arg och ledsen över vår civilisations efterblivna tillstånd. Men man önskar ju intensivt att de fördömda klåpare som bär ansvar för eländet ska få upp ögonen för dina genomgångar. (Likaså alla som överväger att rösta på moderatpartiet i lokalvalet!) Hur mycket vet du om din läsekrets, Krister?

 

2013-09-09 09:51   Krister Isaksson

Jonas Th, jo det är en vacker mur och fin strandpromenad...

 

2013-09-09 09:50   Krister Isaksson

Clara, delar din uppfattning. Det är verkligen tråkigt att investeringarna missbrukas på detta sätt.

 

2013-09-09 09:47   Krister Isaksson

Gunnar, Tack! Nej det är inte konstigt att många löser sitt cyklande på annat sätt än att använda undermålig cykelinfra. En annan brist som jag inte tog upp är att det inte finns några av-/påfarter till cykelbanan utan du måste använda övergångsställena alt. hoppa upp/ned för kantstenen.

 

2013-09-09 08:50   Jonas Th

Cyklar där ibland, i körbanan, allt annat är otänkbart. Så blir det när det blir dåligt, går inte att använda. Moderata skattepengar i onödan. Kan inte varit det som var avsikten. Men muren är fin, det är den.

 

2013-09-09 08:49   Clara Attermo

Jag cyklar alltid på vägen på den här sträckan. Det känns helt klart säkrast. Eftersom man fått för sig att anlägga gångbana på ena sidan vägen och cykelbana på andra sidan vägen, istället för både och på båda sidorna med enkelriktade banor, är det oftast ett antal gångare med barnvagnar ute och strövar på cykelbanan. Jag tror att det bästa för den här vägen vore att ta bort cykelbanemarkeringarna och låta det vara trottoar, sätta upp 30-skyltar, och låta cyklisterna samsas med bilarna.

 

2013-09-09 08:32   Gunnar Larsson

Jättebra att du skriver, Christer. Tråkigt att det ser ut så här; inte förvånande att cyklandet ofta sker på vägen

 


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!