Krister Isaksson | Bicycling.se

Krister Isaksson


Trafikplanerare, cykelexpert, storfiskare. Här skriver jag om cykel i stort och smått. Och givetvis lite annat!

Följ Krister på twitter: @KristerIsaksson

Trafikverket - det gick åt helvete

6 feb 2019

Det kunde ett rövhål räknat ut. Men uppenbarligen inte ni. Ni påstod att ni tagit fram en lösning och lovat att nu skulle snömassorna från vägen inte längre vräkas upp på gång- och cykelvägen. Lösningen skulle vara: ”långsamplogning”.Men det gick som sagt åt helvete - direkt. Exakt som jag förutspådde. Så eländet för de som går och cyklar på era gång- och cykelvägar fortsätter.


Roslagsvägen/E18. Foto: David Rejdemyhr

Utan att vi ens kan se en vilja eller ansträngning från er sida att försöka komma till rätta med de eländen ni skapar för gående och cyklister. Och så här ser det ut i hela länet där ni är väghållare – ni fixar körbanorna genom att vräka upp snömassorna på gång- och cykelvägarna. Och låter massorna ligga kvar där:


Huddingevägen. Foto: Mikael Jonsfjord


Huddingevägen. Foto: Joakim Törnros


Ältavägen. Foto: Kjell Andersson


Järlaleden. Foto: Kjell Andersson


Huddingevägen. Johan Lund


Gudöbroleden. Foto Hampus Berg


Uppsalavägen/E4. Foto: Mats Jungar


Uppsalavägen/E4. Foto: Mats Jungar

Ni vägrar alltså att göra hållbara, säkra och funktionella lösningar för de som går och cyklar. Trots ett regeringsuppdrag som handlar om ökad och säker cykling. Lösningar som handlar om skärmar mellan vägen och gång- och cykelvägen så inga snömassor kommer upp på gång- och cykelvägen. Eller att plogningen mellan väg och gång- och cykelvägen samordnas – så som ni samordnar plogningen med flera fordon på vägarna. Men inget av detta har ni för avsikt att ens försöka göra. Ni rycker på axlarna och menar att gående och cyklister får gilla läget – på grund av er ovilja och inkompetens att åstadkomma säker framkomlighet.

I sanningen ett arbete för hållbara transporter och Nollvisionen. Skäms på er.

Relaterade inlägg:

Från elände till dröm – signerat Trafikverket

19 dec 2018

Jag håller ju inte alltid igen i min kritik av Trafikverket när det gäller deras sätt att hantera cykeltrafik. Så därför är det extra roligt att denna gång få skriva något positivt om Trafikverket och cykel!

Trafikverket har inför denna säsong beslutat om att sopsalta ett antal cykelvägar i Stockholms län. Och reaktionerna från de som cyklar lät inte vänta på sig:


Rena drömmen, aldrig så ren, finaste jag nånsin sett en vinter, bästa julklappen

Och så här ser drömmen ut:


Foto: Torbjörn Olsson


Foto: Elinor Kramming

Se så enkelt det går att skapa grundläggande förutsättningar för säker och framkomlig cykling vintertid. Nu hoppas jag att detta sprider sig till fler av Trafikverkets cykelvägar i länet och i landet. Det är ett arbete för ökad och säker cykling och i linje med Nollvisionen.

Relaterade inlägg:

Jag är så glad

8 dec 2018

När jag började blogga hade jag - kanske naivt - en tanke om att bloggandet skulle vara en möjlighet att sprida kunskap och fakta om cykelplanering och cykelinfrastruktur. Att om fler fick kunskap och insikt i ämnet skulle detta leda till krav på förändring och förbättring från många håll, och detta med goda och väl underbyggda argument. Att samtalet om cykel skulle få en annan och högre kvalitet.

Efter de senaste dagarnas händelse och utveckling angående cykelplaneringen i Tvärförbindelse Södertörn känner jag att kanske har bloggandet under alla dessa år varit till nytta. Kritiken har varit massiv. Från många håll. Kunskapsnivån i kritiken har varit mycket hög, många gånger högre än hos ansvarig myndighet.

Detta väcker hopp om en bättre framtid hos mig. Att de som cyklar och vill att fler ska kunna cykla på attraktiva, funktionell och säkra cykelvägar inte längre accepterar och tar skit - de säger ifrån, tydligt och klart. Med fakta och kunskap. Det gör mig så glad och stolt.

Relaterade inlägg:

Jag har fått ett pris - det stora världspriset

6 dec 2018

Det är en stor dag för mig i dag. Jag har fått ett mycket fint och hedrande pris - det stora världspriset. För att jag fiksar cykelvägar. Priset har jag fått av min älskade lilla hjärtklappning!

Trafikverket: Vi behöver din hjälp

27 nov 2018

Det pågår utbyggnad av de så kallade regionala cykelvägarna i Stockholms län. En av aktörerna som ansvarar för denna utbyggnad är Trafikverket. Som underlag för cykelvägarna finns den regionala cykelplanen. I planen redovisas var stråken går och hur de ska utformas. En av de större utbyggnaderna som planeras är den regional cykelvägen som ska ske i samband med bygget av Tvärförbindelse Södertörn - från Vårby i väster till Jordbro i öster, en sträcka på cirka 20 kilometer. Så här säger man i förordet till den regionala cykelplanen om det framtida cyklandet i regionen:

”Vår vision lyder: Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen!”

I kapitel 5 Utformning av regionala stråk kan vi läsa:

”För att uppfylla sitt syfte som smidigt, smart och säkert regionalt arbetspendlingsnät behöver de regionala cykelstråken ha en likartad utformning. Cyklisten bör mötas av goda trafiklösningar oavsett var i länet de befinner sig, lösningar som är gena och framkomliga vilket är särskilt viktigt eftersom undersökningar visar att cyklister värderar förkortade restider mycket högt. De regionala stråken ska utgöra ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ, där cykeln på allvar kan konkurrera med andra trafikslag i fråga om framkomlighet, trafiksäkerhet och transport kvalitet. Dessa riktlinjer kan förhoppningsvis bidra till att öka denna attraktionskraft.”

Vidare står det i kapitel 5:

”Dimensionerande trafiksituation. Utgångspunkten är att ha en enhetlig utformnings princip för hela det regionala cykelvägnätet, baserad på en dimensionerande trafik situation. Detta innebär att utformningen anpassas efter funktionen, d.v.s. att man bl.a. ska kunna hålla en viss hastighet, köra om på ett säkert sätt och ha god framkomlighet i passager och i korsningar på de regionala stråken. Utformningsprincipen anger en lägsta nivå för de regionala cykelstråken, oavsett hur stora cykel flödena är.”

När det gäller linjeföring och kurvor kan vi läsa:

”Horisontal linjeföring. För att framkomlighet och trafiksäkerhet inte ska påverkas av cykelbanans linjeföring är det viktigt att tvära kurvor undviks så långt som möjligt.” Detta illustreras på det här sättet i planen:

Tvärförbindelse Södertörn är nu ute på samråd så nu kan vi göra en ”cykelresa” på stråket Trafikverket planerar att bygga. Vi kan granska hur orden och utformningsprinciperna i den regionala cykelplanens omsätts i ritningar och illustrationer. Så följ med på cykelresan i framtidens regionala cykelstråk!

Vi börjar med en läsning av sammanfattningen i PM Gång och cykelväg:

”Utredningsområdet för gång- och cykelvägen inom Tvärförbindelse Södertörn rör sig i ett varierat landskap mellan Masmo i väster, via Huddinge/Flemingsberg till Haninge i öster. Området präglas av både stadsmiljö och rika kultur- och naturmiljöer med både riksintressen och naturreservat. Gång- och cykelvägen kommer därför att ha olika utformning på olika sträckor.”

En gång till:

”Gång- och cykelvägen kommer därför att ha olika utformning på olika sträckor”

Men… den regionala cykelplanen sa ju att det skulle vara en likartad utformning! Det här börjar inte så bra känner jag.

Låt oss studera ett antal sträckor och platser mer i detalj så får vi se hur det är tänkt att bli. Kanske blir det inte så illa som sammanfattningen ger sken av.

Vi börjar i längst ut i väster, i Vårby. Där måste gång- och cykelbron utmed E4/E20 byta sida då antalet körfält på E4/E20 ska öka. Gång- och cykelbron kommer i stället placeras på södra sidan. Och det får naturligtvis konsekvenser, vitprickat på bilden är gång- och cykelvägen/bron:

När gång- och cykelbron gick på norra sidan av E4/E20 var den och anslutningen tämligen gen och rak. Så inte längre. När vi studerar lösningen mer i detalj är det nu tänkt att bli så här:

Gult är gång- och cykelvägen. Först bro över vattnet och över vägen, sen serpentinsväng 180 grader tillbaka. 90 grader vänster två gånger, sen 90 grader höger över vägen sen 90 grader vänster eller höger. I befintlig lösning kom man via gång- och cykelbron på norra sidan rakt ner på Fågelviksvägen och anslöt cykelbanan där. Så här får vi nog konstatera att precis allt blev bara sämre. Och det är svårt att se att några av den regionala cykelplanens utformningsprinciper har fått genomslag.

Vi fortsätter till andra sidan av denna gång- och cykelbro och ser hur det planeras bli där:

Gult är gång- och cykelvägen. Här är det lite svårt att ha någon egentlig uppfattning. Vi ser tydligt att ett gult streck inte möter det andra gula strecket. Så hur en regional cykelväg möter en annan är höljt i dunkel - ingen vet. Några sådana tveksamheter vad gäller hur Tvärförbindelsens vägsystem möter E4/E20 finns inte, det är tydligt redovisat. Men i samrådshandlingen, den som är till för att man ska kunna se hur det ska bli och tycka till – där får vi istället gissa när det gäller gång- och cykeltrafiken. När vi ändå är i samma område kan vi passa på att titta på en annan liten detalj:

Gult är väg, vitt är gång- och cykelväg. Här kan vi se hur gång- och cykelvägen gör en kraftig omväg ner mot Fittjaviken och Vårby. Det skulle kunna gå att göra en förbindelse som det röda strecket visar, så som Trafikverket valt att göra med vägen. Men inte med cykel, då ska man först ännu längre ner och längre bort. För att sedan cykla tillbaka och uppför. Vad var det nu den regionala cykelplanen sa? Något om gent och konkurrenskraftigt alternativ…

Vi åker vidare en bit österut, mot Trafikplats Flottsbro, för att se vad som planeras där:

Först 90 grader höger, sen in i tunneln och under vägen. Direkt efter tunneln 90 grader vänster. Sen bär det uppför och 180 grader i serpentinsväng som följs av en 90 graders högersväng ut över ekodukten – nu över samma väg som vi nyss cyklade under och sedan över Tvärförbindelsen för att avsluta med 90 grader höger och nerför. I detalj ser det ut så här:

Gult är gång- och cykelvägen. Vi ser än en gång att ett avsnitt av cykelvägen saknas i samrådsredogörelsen och vi får gissa hur det blir. Ingen gissning när det gäller vägen. Cykelvägens dragning är ett under av ingenjörskonst. Eller, vi kan också uttrycka det som att det fanns krav på en ekodukt och då såg någon en billig lösning: då kan man ju lika gärna ta över cykeltrafiken där. Konsekvenserna för cykeltrafiken genom denna utformning är uppenbarligen helt oväsentliga. En alternativ dragning av cykelvägen skulle ju kunna vara att dra cykelvägen som det röda strecket – kanske är det mer i linje med vad den regionala cykelplanen menar med: ”De regionala stråken ska utgöra ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ, där cykeln på allvar kan konkurrera med andra trafikslag i fråga om framkomlighet, trafiksäkerhet och transport kvalitet.” Och vidare: ”För att framkomlighet och trafiksäkerhet inte ska påverkas av cykelbanans linjeföring är det viktigt att tvära kurvor undviks så långt som möjligt.” Jag får en känsla att denna utformning inte riktigt uppfyller detta.

Lite längre öster ut, vid Glömsta och Flemingsberg ser det ut så här. Återigen ett sidbyte, denna gång uppför och sedan över vägen och sedan lite kringel i krokar hit och dit:

När vi sedan kommer till Flemingsberg så försvinner gång- och cykelvägen från illustrationerna och planerna. Då får vi studera en översiktsbild istället:

Helt plötsligt försvinner cykelvägen norrut och gör en omväg på några kilometer. Vad det beror på kan vi ju undra över. Vill inte Trafikverket driva och pröva frågan om en cykelväg genom Flemingsbergsskogens naturreservat? Trots att cykelvägen i den regionala cykelplanen även beskrivs fylla en funktion för rekreation, turism och friluftsliv – men inte här uppenbarligen. Vägen råkade ju ut för precis samma utmaning – då agerade Trafikverket kraftfullt. Man la vägen i tunnel, till en fördyring av några miljarder. Så om det eventuellt fanns någon uns av genhet, attraktivitet och konkurrenskraft kvar i den regionala cykelvägen så är allt detta definitivt borta vid det här laget. Tänk vilken vacker, attraktiv och behaglig cykelväg det kunde bli - en cykelväg som följer dalgångarna, som innebär små skärningar och bankfyllnader. Några sträckor går i skog men det mesta kan dras på omvandlade skogsvägar, stigar och åkrar. Allt detta är fullt möjligt att skapa - om man vill. Och på så vis skulle man ju på ett helt annat sätt gör naturreservatet tillgängligt för många människor. Men så tänker jag, så tänker uppenbarligen inte andra. Så det blir i stället till att cykla en rejäl omväg. Och väljer du att köra bil så är det bara att stå på - rakt fram. Det är så vi arbetar för ökat cyklande och ett hållbart transportsystem.

När vi till slut har tagit igenom oss denna påtagliga omväg så närmar vi oss till slut Trafikplats Gladö. Kanske är det nu slut på – hur ska jag säga – tokiga cykellösningar. Nu kommer vi få uppleva vad en regional cykelväg verkligen kan innebära, eller…

Jag har rödmarkerat den regionala cykelvägen. Det börjar med en liten svängfest i samband med att du ska korsa vägen. Sedan är det 90 grader vänster, tätt följt av en ny 90 graders sväng till vänster. Sedan nerför och ännu en 90 graders vänstersväng. I nära anslutning till tunnelmynningen med dålig sikt. Sen in i tunneln och under vägen för att direkt efter tunneln möta en ny 90 graders kurva till vänster och sedan cykla uppför. Jag påminner om utformningsprinciperna för regionala cykelvägar som jag redovisade i början av inlägget. Jag ser visa avvikelser från dem…

Lite längre österut, vid Ebbadalsvägen, finner vi denna utformning av cykelvägen:

En svängfest med fyra stycken 90 graders svängar för att ta sig över en liten lokal väg. Där den regionala cykelplanen tydligt anger att den regionala cykeltrafiken ska prioriteras. Så kanske vore det lämpligare att följa Tvärförbindelsens väg och precis som man gjort med vägen bygga en cykelbro (rött streck).

Vi fortsätter vår cykelresa österut och kommer till Trafikplats Lissma:

Här är det meningen att cykelvägen ska ta en lång omväg norr om trafikplatsen. Självklart hade det gått att göra en mer gen dragning av cykelvägen. Kanske mer i linje med den regionala cykelplanen och dess riktlinjer. Det hade gått att dra cykelvägen som de röda strecken – det kostar dock lite mer. Att det får kosta lite mer verkar enbart vara reserverat för vägen, inte cykelvägen. Ännu värre blir förbindelsen för de som cyklar (och går) i nord/sydlig riktning:

En häpnadsväckande utformning för cykeltrafiken: först söderut, sen 180 grader norrut, sen tillbaka söderut. Detta är alltså vad Trafikverket förmår åstadkomma år 2018 vad gäller gång- och cykelinfrastruktur.

Vi börjar närma oss slutet på denna cykelresa, vi har kommit till Jordbro i Haninge. Och resan slutar som den började - med ett sidbyte, vi ska över på andra sidan Tvärförbindelsen. Så på nytt ett antal 90 graders svängar kryddat med lite cykling i blandtrafik.

Det här var ett litet urval som jag gjort. För den som vill och är intresserad finns det mer att grotta ner sig i och ha synpunkter på. Ni finner allt material om Tvärförbindelsen här.

På sidan 3 i samrådsrapporten skriver Trafikverket så här:

De behöver hjälp och: "Trafikverket arbetar med utformning av vägen och trafikplatserna".

Det märks, det märks mycket väl. Det är bara det att i ert uppdrag ingår också att arbeta med utformning av en cykelväg - en regional cykelväg. Och där behöver ni uppenbarligen hjälp, mycket hjälp. Vilket ju på ett sätt kan förvåna efter två nationella cykelstrategier, en cyklingsutredning, en GCM-Handbok, en regional cykelplan, nollvisionen 2.0 och regeringsuppdraget om ökad och säker cykling. Men nu står vi här – ni ber om hjälp.

Men jag är på intet sätt övertygad om att ni är redo och mogen för den hjälpen. Avståndet från vad ni har producerat i samrådsförslaget till vad som behövs göras för att skapa en anständig regional cykelväg är stort - kanske alltför stort. Ni kommer kanske inte ha förmågan, insikten, mognaden eller viljan att ta till er den hjälp som nu erbjuds.

I stället misstänker jag att ni kommer producera en ”cykelinfrastruktur” så som ni gjorde på 60 och 70-talet – en infrastruktur som sedan länge dömts ut som oattraktiv och icke funktionell, bland annat av er egen regionala cykelplan. Ni kommer inte skapa förutsättningar för attraktiv cykling och för att få fler att cykla – som ju är det regeringsuppdrag ni har. Jag får mer känslan att ni utformat en cykelväg för att få bort cykeltrafiken, på en yta som blev över.

För att cykeltrafiken ska störa allt annat så lite som möjligt, det ska även vara så få och små ingrepp som möjligt. För att det ska kosta så lite som möjligt – grundläggande funktioner och kvalitéer för cykeltrafiken är av underordnad betydelse, eller rättare sagt sådan begrepp existerar knappt i ert förslag när det gäller cykelinfrastrukturen. Det är som att ni vill ge sken av att ni uppfyllt uppdraget – se nu vi har planerat och byggt en ”cykelväg”! Och ni medger ju det själva, ni till och med inleder samrådsrapporten med det: ”Trafikverket arbetar med utformning av vägen och trafikplatserna”.

Ingen cykelväg där inte. Har man ett sådant ensidigt fokus i sitt uppdrag så är det ju mer tur än skicklighet om det ska bli bra förutsättningar för cykeltrafiken. Och som vi ser efter genomgången ovan - sådan tur har vi inte. I stället har ni gjort allt för att göra cykling besvärligt och i allra högsta grad oattraktivt. Kontrasten mot det ni planerat och utformat för biltrafiken kunde inte vara större.

Jag undrar också hur berörda kommuner har tänkt och agerat i denna fråga. Är Botkyrka, Huddinge och Haninge nöjda med detta? Det är ju i stor utsträckning era invånare som berörs av detta - är ni nöjda med hur det är tänkt att bli? Är det en sådan här cykelinfrastruktur ni vill ha i framtiden? Är det så här ni tror att ni får fler att cykla? Om så är fallet tycker jag ni ska tänka om.

Ska det finnas någon trovärdighet och hopp om en anständig regional cykelväg tycker jag att Trafikverket snarast ska tillsätta en expertgrupp som har kompetens och mandat ta fram funktionella, attraktiva och framkomliga cykellösningar. 

Uppdatering 2018-12-05

I gårdagens Expressen skriver Patrik Kronqvist en krönika om Tvärförbindelsen: Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt? 

Det är mycket hård och initierad kritik han för fram. En sak som krönikan tar upp och som jag ursprungligen inte tog upp i inlägget utan bara på Facebook och twitter är utformningen av en fyrvägskorsning i direkt anslutning till en tunnelmynning. Vid Ebba Båts väg kommer till följd av ökat antal körfält en gång- och cykeltunnel att förlängas. I direkt anslutning till tunnelmynningen planeras en fyrvägskorsning anläggas. Det är i allra högsta grad en mycket olämplig och farlig utformning. För bara några veckor sedan skedde en dödsolycka vid en liknande utformning i Västerås. Här kan ni läsa ett annat exempel på vad som sker vid bristfällig utformning av gång- och cykeltunnlar: Så bygger du farlig cykelinfrastruktur

Utformningen går stick i stäv med den typlösning för dessa situationer som togs fram i den Regionala cykelplanen. Där rekommenderas – för att uppnå bra trafiksäkerhet och framkomlighet – att den genomgående cykelvägen följer vägen och går ovanför tunneln och sedan att fyrvägskorsningen flyttas längre från tunnelmynningen. Det illustreras på detta sätt planen:


Urklipp ur den Regionala Cykelplanen för Stockholms län

Det är en aning förvånande att se en sådan här utformning vid en gång- och cykeltunnel år 2018. Redan i slutet av 90-talet tog Vägverket fram publikationen: Idékatalog om cykel- och gångtunnel – undergång eller trygg genväg. Den följdes senare av publikationen: Planskilda korsningar. Sedan kom GCM-Handboken år 2010 och avslutningsvis typlösningen i den Regionala cykelplanen år 2012. Alla dessa handböcker och publikationer pekar på vikten av noggrann och omsorgsfull utformning av tunnlar – i och i anslutning till tunnlarna. Det är svårt att se att detta har fått genomslag vid utformning av denna lösning. Jag föreslår att man gör ett omtag vad gäller utformningen av denna plats. En lösning som ligger i linje med regeringsuppdraget Ökad och säker cykling och Nollvisionen 2.0 – säker och framkomlig trafikmiljö för gående och cyklister.

Relaterade inlägg:

Ladda fler


Följ oss

@bicyclingswe

Följ oss på Instagram!

Få vårt nyhetsbrev!